Emlak Haberleri

“Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi” Destekleme Kararı yayımlandı!

6773 Sayılı “Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi” nin Desteklenmesine İlişkin Karar Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

“Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi” nin Desteklenmesi Kararı yayımlanarak yürürlüğe girdi.

6773 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile “Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi” nin Desteklenmesine İlişkin Karar 28 Ocak 2023 tarihli ve 32087 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

1- Amaç ve Kapsam

(1) Bu Kararın amacı; tarım arazilerinin kullanımının etkinleştirilmesi için boş bırakılan, nadasa ayrılan ve işlemeli tarıma uygun olmayan alanlar öncelikli olmak üzere, uygun tarımsal üretim yöntemleri kullanmak suretiyle bitkisel üretimin arttırılması ve hasat sonrası ürün işlemeye yönelik yatırım projelerinin desteklenmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.

(2) Bu Karar, Tarım ve Orman Bakanlığına (Bakanlık) bağlı İl Tanm ve Orman Müdürlükleri tarafından hazırlanan ve Bakanlıkça onaylanan bitkisel üretimin geliştirilmesi ve tarımsal hasılanın artırılmasına yönelik yatırım projelerine ilişkin hibe ödemelerini kapsar.

(3) Hibe destekleri l/l/2023-31/12/2023 tarihlerini kapsar.

2- Destekleme konulan ve hibe oranlan

(1) Bu Karar kapsamında aşağıda belirtilen konuları içeren projelere hibe ödemesi yapılır.

  • a) Boş bırakılan, atıl durumda bulunan veya nadasa bırakılan arazileri, uygun münavebe planı ve ekim yöntemleri kullanmak suretiyle tarımsal üretime kazandırmak.
  • b) İklim değişikliğini dikkate alarak, uygun çeşitlerle hububat, baklagil ve yağlı tohumlu bitkilerin üretimini geliştirmek.
  • c) İşlemeli tarıma uygun olmayan arazilerde, katma değeri yüksek bitki türlerinin üretimini artırmak.
  • ç) Hasat sonrası kayıpları azaltmak ve katma değeri artırmak amacıyla birincil üretim sonrası kurutma veya işleme tesisleri kurmak.
  • d) Doğal ekolojilerinde var olan bitki türlerinin aşılama, çeşit değişimi ve benzeri teknik uygulamalarla birim alandan elde edilen verimini artırmak.

(2) Yatırım konularına göre Bakanlığın hibe oranları, birinci fıkrada belirtilen destekleme konuları için proje toplam bedelinin azami yüzde 75’i olarak uygulanır. Diğer kamu kurum ve kuruluşları ve üretici örgütleri ile proje kapsamında işbirliği yapılabilir.

(3) Bu Karar kapsamında sağlanacak hibe ödemelerinden gerçek veya tüzel kişiler yararlanır.

3- Finansman ve ödemeler

(l) Bu Karar uyarınca yapılacak ödemeler, 2023 Yılı Yatırım Programı kapsamında Bakanlığın Bitkisel Üretimi Geliştirme Projesinin alt projesi olan Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Alt Projesine tahsis edilen sermaye transferleri ödeneğinden karşılanır.

4- Desteklerden yararlanamayacak olanlar

(1) Bu Karar kapsamındaki hibe desteklemelerinden kamu kurum ve kuruluşları ile ortaklıkları yararlanamaz.

(2) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarından aynı konuda hibe desteği alan yatırımlar, Bakanlık tarafından yapılan doğrudan destekler hariç olmak üzere, bu Karar kapsamında desteklenmez.

5- Denetim ve cezai hükümler

(1) Bu Karar kapsamında yürütülecek iş ve işlemleri yapmaya Bakanlık yetkilidir.

(2) Haksız yere yapılan destekleme ödemelerine ilişkin projede hibe olarak desteklenen kısmın bedeli, desteklemenin yapıldığı tarih itibarıyla 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak hesaplanan kanuni faizi ile birlikte anılan Kanun hükümlerine göre geri alınır. Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan, belge veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler ile destekten yararlananlar geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken sorumlu tutulurlar.

(3) Bu Karar ile belirtilen destekleme ödemelerinden, idari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilen üreticiler, beş yıl süreyle hiç bir tarımsal destekleme programından yararlandırılmazlar.

6- Uygulamaya ilişkin usul ve esaslar

(1) Bu Kararın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlık tarafından belirlenir.

7- Yürürlük

(1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

8- Yürütme

(1) Bu Karar hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür

İnşaat Mühendisi Mithat GÜNEY, PMP YouTube Kanalı

Dünya genelindeki İnşaat Projeleri, Şantiye Görüntüleri, Gayrimenkul Sektörü ve Profesyonel Proje Yönetimi ile ilgili videoları İnşaat Mühendisi Mithat GÜNEY, PMP YouTube kanalında bulabilirsiniz.

Mithat GÜNEY, PMP YouTube Kanalı

Kaynak; https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/01/20230128-15.htm

Düzenleyen; İnş. Müh. Mithat GÜNEY, PMP

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ