Emlak Haberleri

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Kentsel Dönüşüm Başkanlığı kuruluyor!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı kurulma kararı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı kurulma kararı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi

153 nolu Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı kurulma kararı 16 Ekim 2023 tarih ve 32341 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

ELLIALTINCI BÖLÜM Kentsel Dönüşüm Başkanlığı

MADDE 792/1- Amaç

(1) Bu Bölümün amacı; afet riski altındaki alanlar ile bu alanlar dışındaki riskli yapıların bulunduğu arsa ve arazilerde kentsel dönüşüm uygulamaları yürütmek üzere kurulan Kentsel Dönüşüm Başkanlığının teşkilat, görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemektir.

MADDE 792/J- Tanımlar

(1) Bu Bölümde geçen;
a) Bakan: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı,
b) Bakanlık: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı,
c) Başkan: Kentsel Dönüşüm Başkanını,
c) Başkanlık: Kentsel Dönüşüm Başkanlığını, ifade eder.

MADDE 792/K- Kuruluş

(1) 16/5/2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun, ilgili diğer mevzuat ve bu Bölümde verilen görevleri yerine getirmek ve yetkileri kullanmak üzere kamu tüzel kişiliğini haiz, özel bütçeli, Bakanlığa bağlı ve merkezi Ankara’da bulunan Kentsel Dönüşüm Başkanlığı kurulmuştur.

MADDE 792/L- Teşkilat

(1) Başkanlık, merkez ve taşra teşkilatından meydana gelir.

MADDE 792/M- Başkanlığın görev ve yetkileri

(1) Başkanlığın görev ve yetkileri şunlardır:

 • a) 6306 sayılı Kanun ile verilen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.
 • b) Afet riski altındaki yapıların ve alanlarının dönüştürülmesine ilişkin mevzuatı hazırlamak.
 • c) 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 73 üncü maddesi kapsamındaki uyygulamalara ilişkin kentsel dönüşüm ve gelişim alanı ilanı ile 16/6/2005 tarihli ve 5366 sayılı: Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun kapsamındaki yenileme alanı ilanına ilişkin gerekli hazırlık işlemlerini yürütmek.
 • ç) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

MADDE 792/N- Başkan

(1) Başkan Başkanlığın en üst amiridir.
(2) Başkan bu Bölümde belirtilen hizmetlerin yürütülmesinden Bakana karşı sorumludur.

MADDE 792/0- Başkan Yardımcıları

(1) Başkanlığın görevlerini yürütmede Başkana yardımcı olmak, Başkan tarafından verilen görevleri yapmak ve gerektiğinde Başkana vekâlet etmek üzere iki Başkan Yardımcısı atanabilir,

MADDE 792/O- Hizmet Birimleri

(1) Başkanlık merkez teşkilatı aşağıdaki hizmet birimlerinden oluşur:

 • a) Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü.
 • b) Marmara Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü.
 • c) Taşınmaz ve Kaynak Geliştirme Genel Müdürlüğü.
 • c) Riskli Yapılar Dairesi Başkanlığı.
 • d) İmar Planlama Dairesi Başkanlığı.
 • e) Yapım ve Proje Dairesi Başkanlığı.
 • f) İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı.
 • g) Strateji ve Finansman Dairesi Başkanlığı.
 • ğ) Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı.
 • h) Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı.
 • 1) Hukuk Müşavirliği.
 • i) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği.

(2) Başkanlığın hizmet birimlerinin görev ve yetkileri, bu Bölümde belirtilen faaliyet alanına uygun olarak Başkanlıkça çıkarılan yönetmelikle düzenlenir.

MADDE 792/P- Taşra Teşkilatı

(1) Başkanlığın taşra teşkilatı, her ilde kurulan doğrudan merkeze bağlı kentsel dönüşüm müdürlüklerinden oluşur.
(2) Kentsel dönüşüm müdürlüklerinin çalışma usul ve esasları Başkanlık tarafından çıkarılan yönetmelikle düzenlenir.

MADDE 792/R- Uzman İstihdamı

(1) Başkanlığın merkez teşkilatında 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 41 inci maddesine göre araştırma, analiz, teftiş, denetim, inceleme ve soruşturma yetkisini haiz Kentsel Dönüşüm Uzmanı ve Kentsel Dönüşüm Uzman Yardımcısı istihdam edilebilir.

MADDE 792/S- Şirket Kurulması

(1) Başkanlık, Cumhurbaşkanı karan ile şirket kurabilir veya kurulmuş şirketlere ortak olabilir.

MADDE 792/S- Koordinasyon ve işbirliği

(1) Başkanlık, görevleri ile ilgili konularda kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, özel sektör ve uluslararası kuruluşlar ile işbirliği ve koordinasyonu sağlamakla yetkilidir.

(2) Başkanlık tarafından talep edilmesi halinde kamu kurum ve kuruluşları ürettikleri ve kentsel dönüşümde kullanılabilecek sayısal ve sayısal olmayan veri ve envanter bilgisini, 24/3/2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine uygun olarak Başkanlıkla paylaşır.

MADDE 792/T- Atıflar

(1) Mevzuatta bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamında Başkanlığa verilen görevlerle ilgili olarak Bakanlığa yapılan atıflar Başkanlığa yapılmış sayılır.

GEÇİCİ MADDE 1- Geçiş Hükümleri

(1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla;
a) Bakanlığın doğrudan merkeze bağlı taşra teşkilatı olarak Bursa, İstanbul ve İzmir illerinde kurulan Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürlükleri kapatılmıştır.

b) Bakanlığın mülga Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile İstanbul ve İzmir illerindeki mülga Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüklerinin kullanımında olan her türlü taşınır, taşıt, araç, gereç, malzeme, demirbaş; bu Genel Müdürlük ve müdürlüklere ait yazılı ve elektronik ortamdaki her türlü kayıtlar, dokümanlar ile yazılım uygulamaları, veri tabanları ve hizmet sunucuları; bu Genel Müdürlük ve müdürlüklerin yürüttüğü hizmetlerden doğan bor ve alacaklar ile hak ve yükümlülükler Başkanlığa devredilmiş sayılır.

c) Bakanlık mülga Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğünde Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı ve Daire Başkan kadrolarında bulunanların görevleri hiçbir işleme gerek kalmaksızın sona erer.

ç) Bakanlığın kadro ve pozisyonlarında bulunanlardan mülga Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüklerinin altyapı ve kentsel dönüşüm birimleri ve İstanbul ve İzmir illerindeki mülga Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüklerinde istihdam edilenlerin Başkanlık kadro ve pozisyonlarına atanmaları hakkında 375 sayyılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 33 üncü maddesi hükümleri uygulanır.

(2) Başkanlıkça yürütülmesi gereken hizmetler ile 6306 sayılı Kanun kapsamında yapılması gereken ödemeler Başkanlıkta ilgili birimler oluşturulup faaliyete geçene kadar Bakanlığın ilgili merkez ve taşra birimleri tarafından yerine getirilmeye devam edilir.

(3) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin hususlarda ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye, sorunları çözmeye ve uygulamayı yönlendirmeye Bakan yetkilidir.”

MADDE %- Ekli (1) sayili listede yer alan kadro ve pozisyonlar iptal edilerek 2 sayil
Genel Kadro ve Usult Hakkinda Cumhurbaskankg Kararnamesinin eki ilgili cetvellerin Cevre, Sehircilik ve iklim Degisikligi Bakanhigi bölümünden cikarilmis ve ekli (2) sayil listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 2 sayil Cumhurbaskanhi Kararnamesinin eki (I) sayil Cetvele Kentsel Dönüslim Baskanligi bölümü olarak eklenmistir.


MADDE 8- 3 savili Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluslarinda
Alama Us\llerine Dair Cumhurbaskanli& Kararnamesinin eki (I) sayil Cetvele “KENTSEL DÖNÜSÜM BASKANI” ve “KENTSEL DÖNÜSÜM BASKAN YARDIMCILARI” satirlari eklenmistir.

MADDE 9- Bu Cumhurbaskanligi Kararnamesi yayimi tarihinde yürürlüge girer.

MADDE 10- Bu Cumhurbaskanhi Kararnamesi hükümlerini Cumhurbaskan yürütür.

İnşaat Mühendisi Mithat GÜNEY, PMP YouTube Kanalı

Dünya genelindeki İnşaat Projeleri, Şantiye Görüntüleri, Gayrimenkul Sektörü ve Profesyonel Proje Yönetimi ile ilgili videoları İnşaat Mühendisi Mithat GÜNEY, PMP YouTube kanalında bulabilirsiniz.

Mithat GÜNEY, PMP YouTube Kanalı

Kaynak; https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/10/20231016-4.pdf

Düzenleyen; İnş. Müh. Mithat GÜNEY, PMP

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ