Emlak Haberleri

Gayrimenkul Yatırımı ile Türk Vatandaşlığı Kazanılması

Gayrimenkul Yatırımı ile Türk Vatandaşlığı Kazanılması

Türkiye Cumhuriyeti, 5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’na göre belirli bir miktar Gayrimenkul Yatırımı yoluyla yabancılara istisnai Türk Vatandaşlığı ve İkametgahı sağlamaktadır.

İçerik gizle
1. Türkiye Cumhuriyeti, 5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’na göre belirli bir miktar Gayrimenkul Yatırımı yoluyla yabancılara istisnai Türk Vatandaşlığı ve İkametgahı sağlamaktadır.

Gayrimenkul Yatırımı Yoluyla Türk Vatandaşlığı Kazanılması

Çoğu ülke olduğu gibi, Türkiye de belirli özelliklere sahip kişilere kolay yoldan Türk Vatandaşlığı verilmesi için özel düzenlemeler yapmıştır. Bazı yabancıların ülkemizle olan yakın ilgi ve bağlantıları sebebiyle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı kazanmalarına istisnai vatandaşlığa alınma denir. Nitekim Türkiye Cumhuriyeti, 5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu‘na göre belirli bir miktar Gayrimenkul Yatırımı yoluyla yabancılara istisnai Türk Vatandaşlığı ve İkametgahı sağlamaktadır. Bununla ilgili kılavuz mahiyetindeki genel bilgiler şu şekildedir;

Turkish Citizenship by Real Estate Investment

 • Türkiye’de en az 250.000 ABD Doları değerinde bir gayrimenkul satın almanız gerekmektedir.
 • Tüm yatırımlar için süre şartı 3 yıldır.
 • Türk vatandaşı olduktan sonra bu 3 yıl süre sonunda tüm yatırımlarınızı ve yasal gelirlerinizi geri alabilirsiniz.
 • Gerekli süre dolduktan ve Türk vatandaşlığı aldıktan sonra gayrimenkulünüzü satabilirsiniz.
 • Başvuru sahibinin eşi ve 18 yaşından küçük çocukları da Türk vatandaşlığına kabul edilecektir.
 • Türk Vatandaşlığı başvurusu yapmak için Türkiye’de yaşamak zorunda değilsiniz.
 • Bu sayede Türk Vatandaşlığınız ömür boyu geçerli olacak ve çocuklarınız Türk vatandaşı olarak doğacaktır.
 • Türk Vatandaşlığınız yanında diğer ülke vatandaşlıklarınızı da tutabilirsiniz.

Gayrimenkul Yatırımı Şartları

 • Başvuru sahiplerinin Türkiye’de en az 250.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz yahut karşılığı Türk Lirası tutarında taşınmazı tapu kaydına üç yıl satılmama şerhi koyulmak kaydıyla satın almaları gerekmektedir. Yahut Türkiye’de en az 250.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz yahut karşılığı Türk Lirası tutarında olup kat mülkiyeti ya da kat irtifakı kurulmuş ve tutarı peşin olarak yatırılmış olan taşınmazın, noterlikçe düzenleme şeklinde Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi yoluyla satışının vaadedilmesi ve işbu sözleşmenin üç yıl süreyle devir ve terkini yapılmayacağı taahhüdüyle tapu siciline şerh edilmesi gerekmektedir. Parasal tutara ilişkin kriter, yasaların hükümlerine uygun olarak tek bir taşınmaz veya birden fazla taşınmaz ile sağlanabilir.
 • Başvuru sahiplerinin satın aldıkları taşınmaz/taşınmazları en az 3 yıl boyunca yedlerinde tutmalarına ilişkin taahhüt, Tapu ve/veya Noter Tasdikli Satış Sözleşmesinde ek açıklama olarak yer almalı; tapu siciline şerh hususu Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca tespit edilmelidir.
* Taşınmaz veya taşınmazların değeri, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından ilan edilen değerleme şirketleri tarafından gerçekleştirilecek resmi bir değerlendirme aracılığıyla tespit edilecektir. Taşınmaz Değerleme Raporunda mülk/mülklerin değeri en az 250.000 Amerikan Doları olmalıdır. (İşbu Taşınmaz Değerleme Raporunun düzenleme tarihinin, vatandaşlık başvurusu tarihi itibariyle en fazla üç ay öncesine ait olması gerekmektedir. Söz konusu değerleme raporu işlem tamamlanıncaya kadar geçerli sayılacaktır.)
 • Gayrimenkul veya gayrimenkullerin satış bedeli satıcıya banka havalesi aracılığıyla ödenecektir. Alıcı ile satıcının hesabı arasında yapılan bu işlem, ispat açısından banka dekontu ile belgelenecektir.
 • İlgili taşınmaz/taşınmazların resmi olarak beyan edilen değeri, noter tasdikli satış/satış vaadi sözleşmesi ve/veya Tapu Dairesi nezdindeki mülkiyet devri sırasında en az 250.000 Amerikan Doları olmalıdır. Taşınmaz/taşınmazların parasal değerlerinin belirlenmesinde, tespit tarihindeki Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın efektif satış kuru ve/veya çapraz döviz kuru esas alınır.
 • Edinime konu taşınmaz/taşınmazların; yabancı kişinin eşi ve çocukları dahil herhangi bir yabancı gerçek kişi adına tapuda kayıtlı olmaması ya da yabancı kişinin kendisi, eşi, çocukları veya herhangi bir yabancı gerçek kişi tarafından 12.01.2017 tarihinden sonra devredilmiş taşınmazlardan olmaması gerekmektedir. Ayrıca edinime konu taşınmazın, edinecek olan yabancı gerçek kişinin ortağı ya da yöneticisi olduğu şirket adına kayıtlı taşınmazlardan olmaması gerekmektedir.
* Gayrimenkulün ipotek kredisi ile satın alınması veya herhangi bir şekilde ipoteğe konu olması durumunda; aranan değerin tespitinde, ipotek değeri, değerleme çalışmasında belirtilen gayrimenkulün toplam değerinden düşülmek suretiyle kalan tutar dikkate alınacaktır. (Bu sebeple borcu ödenmiş ancak tapudan terkin edilmemiş ipoteklerin rapor hazırlanmadan önce terkin edilmesi önem taşımaktadır.)
 • İlgili başvuru, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu Dairesi aracılığıyla İçişleri Bakanlığı, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Dışişleri Dairesi Başkanlığı’na gönderilecektir.

Gayrimenkul Yatırımı yoluyla Türk Vatandaşlığı Başvurusu için Gerekli Adımlar

Vergi Sicil Numarası Alma

 • Vergi sicil numarası, Türkiye’deki herhangi bir vergi dairesinden alınabilir.
 • Pasaportun aslı ve fotoğraf gereklidir.

Türkiye’de Banka Hesabı Açma

 • Satın alma aşamasındaki işlemlerin belgelenmesi gerekecektir.
 • Pasaportun aslı ve vergi sicil numarası gereklidir.
 • Mevcut adresinizi gösteren resmi bir belge (kamu hizmet faturaları gibi) beyan edilmesi zorunludur.

Gayrimenkulü Bulma

 • Toplam 250.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz yahut karşılığı Türk Lirası (bir veya birden fazla mülk)
 • Tamamlanmış veya tamamlanmaya yakın
 • İskân ruhsatı verilmiş
 • Kat irtifakı veya tapu senedi hazır
 • Resmi Değerleme Ölçümüne uygun

Gayrimenkulü Satın Alma

 • Banka havalesi aracılığıyla ödeme yapılır ve bu işlem dekont ile belgelendir.
 • “3 Yıl Boyunca Satılmayacak” ibaresi yer alan tapu senedi ve/veya noter tasdikli satış sözleşmesi/satış vaadi sözleşmesi alınır.

Uygunluk Belgesi Alma

 • Resmi Değerleme Çalışması talep edilir ve sağlanır. 
 • Banka havalesi dekontu gönderilir.
 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na başvurulur.

Türkiye’de Kısa Süreli Oturma İzni Alma

 • Gerekli belgeler toplanır.
 • Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’ne başvurulur.

Türk Vatandaşlığına Başvuru

 • Gerekli belgeler toplanır.
 • Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’ne başvurulur.

Gayrimenkul Yatırımı yoluyla Türk Vatandaşlığı Başvurusu için Gerekli Belgeler

Taşınmaz Alımında Gereken Başvuru Belgeleri

 • Taşınmazın tapu senedi
 • Satın alacak yabancının pasaportu ve fotokopisi (onaylı Türkçe tercümesi ile)
 • Mülkün bulunduğu belediyeden alınacak “Emlak Rayiç Değeri Belgesi”
 • Konut ve işyerleri için zorunlu deprem sigortası poliçesi
 • Satan kişinin 1 adet fotoğrafı (beyaz fonlu, biometrik)
 • Satın alan yabancının 2 adet fotoğrafı (beyaz fonlu, biometrik)
 • Satın alan yabancının Türkçe bilmemesi halinde yeminli tercüman
 • Devir işlemlerinin vekil ile yapılması halinde vekâletnamenin aslı veya onaylı örneği (yurtdışında düzenlenmiş ise onaylı Türkçe tercümesi)

Kısa Süreli Oturma İzni Alınmasında Gereken Belgeler

 • İkamet izni başvuru formu (yabancı ve/veya yasal temsilcisi tarafından imzalanmalıdır.)
 • Talep edilen ikamet izni süresinden 60 gün daha uzun süreli olmak üzere pasaportun aslı ve fotokopisi (kimlik bilgileri ve fotoğrafın bulunduğu sayfa ile işlem gören sayfalar)
 • 4 adet biometrik fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş ve fonu beyaz)
 • Kalınacak sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olunduğuna dair beyan (başvuru formunda beyan edilir. İdare destekleyici belge isteyebilir.)
 • Geçerli sağlık sigortası (sigorta süresi, istenilen ikamet izni süresini kapsamalıdır.)
 • Devlete ödenen harç ücreti ve kart ücretinin ödendiğine ilişkin dekont
 • Taşınmazın şahsa ait olduğunu gösterir resmi, e-imzalı/imzalı ve mühürlü/kaşeli belge (tapu senedi)

Türk Vatandaşlığı Başvurusunda Gereken Belgeler

 • Vatandaşlık isteğini belirten başvuru formu
 • Pasaport veya benzeri belge, vatansız ise temininin mümkün olması halinde buna ilişkin belge
 • Medeni hal belgesi, evli ise evlenme belgesi, boşanmış ise boşanma belgesi, dul ise eşine ait ölüm belgesi
 • Başvuranın kimlik bilgilerini gösteren belge (doğum belgesi veya nüfus kayıt örneği gibi belge)
 • Başvuran evli ise eş ve çocuklarının aile bağını kanıtlayan nüfus kayıt örneği veya benzeri belge
 • Başvuranın velayetinde bulunan 18 yaşından küçük çocuğun da Türk Vatandaşlığı kazanması isteniyorsa yurtiçinde noterde, yurtdışında ise dış temsilcilik veya ülkesi yetkili makamlarınca düzenlenmiş diğer ebeveynin muvafakatini gösteren belge ve noter tasdikli Türkçe tercümeleri
 • Türk vatandaşı için başvuranın birinci veya ikinci derece yakınları varsa bu kişilere ait nüfus kayıt örneği
 • Başvuranın doğum tarihinin ay ve günü bulunmuyorsa, doğum tarihinin tamamlanması için ülkesinin yetkili makamlarından alınmış belge, belgenin temin edilememesi halinde ise 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu’nun 39. maddesi gereğince işlem yapılmasını kabul ettiğine dair imzalı beyanı
 • Hizmet bedelinin Maliye Veznesine yatırıldığını gösteren makbuz
 • Sağlık raporu
 • 2 adet biometrik fotoğraf (fonu beyaz)
 • Bahsi geçen belgelerin noter tasdikli Türkçe çevirileri
 • Vekaletname

Yasal Uyarılar

 • Yukarıda yer verilen işlemleri usulüne göre gerçekleştiren ve tüm belgeleri eksiksiz olarak tamamlayan yabancı, başvuruda aranan şartları taşıdığının tespiti üzerine, 5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu md. 12/1-b uyarınca Cumhurbaşkanı kararı ile Türk vatandaşlığını istisnai olarak kazanabilir. 
 • Bu makaledeki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.
 • Bu bilgiler belli bir kişi veya kurum adına mesleki bilgilendirme amaçlı değildir.
 • Birbirleriyle benzerlikler taşısalar da her kurumun kendi koşulları nedeniyle farklı gereksinimleri vardır.
 • Sonuç olarak, bu maddede belirtilen bilgilere dayanarak karar vermeden ve uygulamaya geçmeden önce bir uzmana danışmanız yararınızadır.
 • Bu maddede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi ve kurumlar tarafından kullanılması sonucunda oluşabilecek zarar veya kayıplardan, Emlak Medya veya ilgili kişi veya kurumlar sorumlu değildir.

Tarih Sırasına Göre 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu ile ilgili Kaynaklar;

Anahtar Kelimeler;

Türkiye Cumhuriyeti, Türk vatandaşlığı, tc vatandaşlığı, yabancı yatırımcı, yabancı yatırımcılar, gayrimenkul, gayrimenkul yatırımı, gayrimenkul satışı, konut satışı, ev satışı, arsa satışı, arazi satışı, tarla satışı, imarlı arsa, tapu, tapu devri

İnşaat Mühendisi Mithat GÜNEY, PMP YouTube Kanalı

Dünya genelindeki İnşaat Projeleri, Şantiye Görüntüleri, Gayrimenkul Sektörü ve Profesyonel Proje Yönetimi ile ilgili videoları İnşaat Mühendisi Mithat GÜNEY, PMP YouTube kanalında bulabilirsiniz.

Mithat GÜNEY, PMP YouTube Kanalı

Kaynak; Türk Vatandaşlığı (emlakkonut.com.tr)

Düzenleyen; İnş. Müh. Mithat GÜNEY, PMP

Bu yazı, emlakmedya.com.tr internet sayfasında da tarafımızdan yayınlanmıştır.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ