Emlak Haberleri

Tapu Müdürlüğü, Tapu işlemlerinde yeni dönem başlattı!

Tapu Müdürlüğü, Tapu işlemlerinde yeni dönem başlattı!

Tapu işlemlerinde yeni dönem başlıyor. Resmi Gazete’de yayımlanan bu değişiklik, ev sahibi olanları veya ev almak isteyenleri yakından ilgilendiriyor.

İçerik gizle
1. Tapu işlemlerinde yeni dönem başlıyor. Resmi Gazete’de yayımlanan bu değişiklik, ev sahibi olanları veya ev almak isteyenleri yakından ilgilendiriyor.

Artık tapu işlemlerinde yeni dönem başlıyor.

Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik ile Tapu işlemlerinde yeni dönem başlıyor. Resmi Gazete‘de yayımlanan bu değişiklik, ev sahibi olanları veya ev almak isteyenleri yakından ilgilendiriyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nce düzenlenen resmi senetlere ilişkin usul ve esaslar hakkında değişikliğe gitmek suretiyle tapuda yeni dönem başlattı.

Tapu Sicil Müdürlüklerince Düzenlenen Resmi Senetlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 15 Temmuz’da Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tapu işlemlerinde yeni dönem değişikliğe göre, tapu işlemlerine ilişkin resmi senedin ve tescil istem belgesinin, başvurunun alındığı tapu müdürlüğü dışında tapu işlemi yapmaya yetkili personelce hazırlanması amacıyla, merkezi başvuru havale sistemi oluşturulacak. 

Yönetmeliğe göre, resmi senet düzenlenmeden yapılacak ipotek işlemlerinde değişikliğe gidildi.

Takvim’in yaptığı habere göre, satış işlemi ile onama sureti ile ipotek işlem taleplerinin birlikte yapıldığı durumlarda, taraflarca imzalanan banka ve kurum tarafından elektronik ortamda veya fiziki olarak gönderilen kredi veya borç sözleşmesi, tasarruf finansman sözleşmesi ile sözleşmeye ekli onama ipoteği, tesis ve tescil istem belgesi gereğince satış işlemi ile resmi senet düzenlenecek.

İpotek, tapu müdürlüğünde banka ve kurum temsilcilerinin imzaları alınmaksızın, satıcı veya temsilcileri ile ipotek borçlusu olan alıcı veya temsilcileri tarafından imzalanan resmi senet, kredi veya borç sözleşmesi veya tasarruf finansman sözleşmesi ile sözleşme metnine dahil olan ve sözleşmeye ekli onama ipoteği tesis ve tescil istem belgesine göre tescil edilecek.

Resmi senet düzenlenmeksizin tescil edilecek olan ipoteklerde, işleme dayanak olan kredi veya borç sözleşmeleri veya tasarruf finansman sözleşmeleri, onama ipoteği tesis ve tescil istem belgesi ile diğer belgeler, banka ve kurum tarafından fiziki olarak veya elektronik ortamda müdürlüğe gönderilecek.

Uyumsuzluk görülürse, iade edilecek

Elektronik ortamda talep edilen işlemlerde düzenlenen tescil onama belgesi ile ipotek belgesi, banka ve kurum ile elektronik ortamda paylaşılacak, banka ve kurum tarafından onaylı suretleri her zaman istenebilecek.

Banka ve kurum tarafından düzenlenen onama ipoteği tesis ve tescil istem belgesinde yer alan ipotek edilecek taşınmazların tanımlayıcı bilgileri, taşınmazların nitelikleri, yüzölçümleri, ayni ve kişisel haklar ile diğer kısıtlamalar, tapu siciliyle karşılaştırılarak yapılacak.

Elektronik ortamda gönderilen ipotek talep bilgi ve belgeleriyle uyumsuzluk tespit edilmesi halinde işlem iade edilecek.

Banka ve kurum tarafından kredi veya borç sözleşmesine veya tasarruf finansman sözleşmesine ekli onama ipoteği tesis ve tescil istem belgesi uyumlu hale getirilerek, elektronik ortamda yeniden gönderilmesinden sonra müdürlükçe düzenlenecek olan tescil onama belgesine taşınmaz maliki veya temsilcilerinin imzaları alınacak. 

Resmi Senet yerine geçecek

Fiziki olarak gönderilen ipotek talep belgelerinde uyumsuzluk tespit edilmesi durumunda taraflara bilgi verilecek.

Kredi veya borç sözleşmesi veya tasarruf finansman sözleşmesine ekli onama ipoteği tesis ve tescil istem belgesi uyumlu hale getirilerek, banka ve kurum temsilcileri ile taşınmaz maliki veya temsilcilerinin imzaları alınacak.

Kredi veya borç sözleşmesi veya tasarruf finansman sözleşmesi ile tescil onama ve tescil istem belgeleri, resmi senet (ipotek akit tablosu) yerine geçecek.

Merkezi Başvuru Havale Sistemi oluşturuluyor

Yönetmeliğe, Merkezi başvuru havale sisteminin oluşturulması ve sistemden gelen başvuruların hazırlanmasına ilişkin maddeler de eklendi.

Buna göre, tapu işlemlerine ilişkin resmi senedin ve tescil istem belgesinin, başvurunun alındığı tapu müdürlüğü dışında tapu işlemi yapmaya yetkili personelce hazırlanması amacıyla, merkezi başvuru havale sistemi oluşturulacak.

Tapu müdürlüklerine yapılan başvurular, başvuru birimi tarafından incelenecek. Başvuru birimi tarafından talebe konu taşınmaz bilgileri ile işleme esas belgeler incelenecek, eksiklikler tamamlanarak, talebe konu işlem başlama şekli, Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBİS) üzerinden seçilecek.

Talep konusu işlemde diğer kurum ve kuruluşlarla TAKBİS dışında yazışma yapılması gereken durumlarda işlem merkezi, başvuru havale sistemine gönderilmeyecek.

Merkezi başvuru havale sistemine gönderilen başvurular, otomatik olarak merkezi başvuru havale sisteminde görevlendirilen personelin başvuru ekranına düşecek. Merkezi başvuru havale sisteminde görevlendirilen personel tarafından başvuru ekranına düşen başvurular, başvuru istem belgesi ve ekleri ile e-arşiv belgelerine göre tescil istem belgesi ve resmi senet hazırlanacak.

Görevli personel, belgenin doğru ve eksiksiz hazırlanmasından sorumlu olacak

Merkezi başvuru havale sistemi tarafından görevlendirilen personel, başvuru istem belgesi ve ekleri ile e-arşiv belgelerine göre resmi senedin ve tescil istem belgesinin doğru ve eksiksiz hazırlanmasından sorumlu olacak.

Başvuru yapılan müdürlük personeli, resmi senedin ve tescil istem belgesinin imzalanmasından önce belgenin kontrolü ile imzaların alınarak işlemin tamamlanmasından sorumlu olacak.

30 Nisan 2011 tarihli ve 27920 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tapu Müdürlüklerince Yetki Alanı Dışında Kayıtlı Bulunan Taşınmazlarla İlgili Tapu İşlemlerinin Yapılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında yapılan başvurularda bu madde hükümleri uygulanmayacak.

15 Temmuz 2021 Perşembe gün ve 31542 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tapu Sicil Müdürlüklerince Düzenlenen Resmi Senetlere ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik metni

1 –  Resmi Senetlere ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik değişikliği

10/11/2009 tarihli 27402 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tapu Sicil Müdürlüklerince Düzenlenen Resmî Senetlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin adı “Tapu Müdürlüklerince Düzenlenen Resmî Senetlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” olarak değiştirilmiştir.

2 – Merkezi başvuru havale sistemi

Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin sonuna “,” ibaresi eklenmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.“c) Merkezi başvuru havale sistemi: Tapu işlemlerine ilişkin resmî senedin/tescil istem belgesinin başvurunun alındığı tapu müdürlüğü dışında tapu işlemi yapmaya yetkili personelce hazırlanmak üzere TAKBİS’te otomatik olarak havale edildiği sistemi,”

3 – “Resmî senet düzenlenmeden yapılacak ipotek işlemleri

Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.“Resmî senet düzenlenmeden yapılacak ipotek işlemleri

MADDE 32 – 

(1) 2644 sayılı Kanunun 26 ncı maddesi kapsamında tescili talep edilen ipotekler, taraflarınca imzalanan ve banka/kurum tarafından elektronik ortamda veya fiziki olarak gönderilen kredi veya borç sözleşmesi veya tasarruf finansman sözleşmesi ile sözleşme metnine dâhil olan ve sözleşmeye ekli onama ipoteği tesis ve tescil istem belgesi (EK-1) gereğince müdürlükte düzenlenen taşınmaz maliki veya temsilcileri tarafından imzalanan tescil onama/tescil istem belgesine istinaden resmî senet düzenlenmeksizin tescil edilir.

(2) Satış işlemi ile onama sureti ile ipotek işlem taleplerinin birlikte yapıldığı durumlarda taraflarınca imzalanan ve banka/kurum tarafından elektronik ortamda veya fiziki olarak gönderilen kredi veya borç sözleşmesi veya tasarruf finansman sözleşmesi ile sözleşme metnine dâhil olan ve sözleşmeye ekli onama ipoteği tesis ve tescil istem belgesi (EK-1) gereğince satış işlemi ile birlikte resmî senet düzenlenir. İpotek, tapu müdürlüğünde banka/kurum temsilcilerinin imzaları alınmaksızın, satıcı veya temsilcileri ile ipotek borçlusu olan alıcı veya temsilcileri tarafından imzalanan resmî senede ve kredi veya borç sözleşmesi veya tasarruf finansman sözleşmesi ile sözleşme metnine dâhil olan ve sözleşmeye ekli onama ipoteği tesis ve tescil istem belgesine göre tescil edilir.

(3) Birinci fıkraya göre resmî senet düzenlenmeksizin tescil edilecek olan ipoteklerde, işleme dayanak olan kredi veya borç sözleşmeleri veya tasarruf finansman sözleşmeleri, onama ipoteği tesis ve tescil istem belgesi ile diğer belgeler banka/kurum tarafından fiziki olarak veya elektronik ortamda müdürlüğe gönderilir. Elektronik ortamda talep edilen işlemlerde düzenlenen tescil onama belgesi ile ipotek belgesi banka/kurum ile elektronik ortamda paylaşılır. Banka/kurum tarafından onaylı suretleri her zaman istenebilir.

(4) 3/5/2006 tarihli ve 26157 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Satış, Devir, İntikal, Kiraya Verme, Trampa, Sınırlı Ayni Hak Tesisi ve Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İhale Yönetmeliği uyarınca yapılacak olan onama ipotek işlemlerinde içeriği ve şekli Genel Müdürlükçe belirlenecek onam belgesi müdür/yetkili müdür yardımcısı tarafından imzalanarak işlemler tamamlanır.

(5) Banka/kurum tarafından düzenlenen onama ipoteği tesis ve tescil istem belgesinde yer alan ipotek edilecek taşınmazların tanımlayıcı bilgileri, taşınmazların nitelikleri, yüzölçümleri, aynî ve kişisel haklar ile diğer kısıtlamalar, tapu siciliyle karşılaştırılarak aşağıdaki işlemler yapılır:

a) Elektronik ortamda gönderilen ipotek talep bilgi ve belgeleriyle uyumsuzluk tespit edilmesi halinde işlem iade edilir. Banka/kurum tarafından, kredi veya borç sözleşmesine veya tasarruf finansman sözleşmesine ekli onama ipoteği tesis ve tescil istem belgesi uyumlu hale getirilerek elektronik ortamda yeniden gönderilmesinden sonra, müdürlükçe düzenlenecek olan tescil onama belgesine taşınmaz maliki veya temsilcilerinin imzaları alınır.

b) Fiziki olarak gönderilen ipotek talep belgeleriyle uyumsuzluk tespit edilmesi durumunda taraflara bilgi verilir. Kredi veya borç sözleşmesi veya tasarruf finansman sözleşmesine ekli onama ipoteği tesis ve tescil istem belgesi uyumlu hale getirilerek banka/kurum temsilcileri ile taşınmaz maliki veya temsilcilerinin imzaları alınır.

(6) Bu madde kapsamında düzenlenen kredi veya borç sözleşmesi veya tasarruf finansman sözleşmesi ile tescil onama/tescil istem belgeleri, resmî senet (ipotek akit tablosu) yerine geçer.”

4 – Merkezi başvuru havale sisteminin oluşturulması ve sistemden gelen başvuruların hazırlanması

Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki ek madde eklenmiştir.“Merkezi başvuru havale sisteminin oluşturulması ve sistemden gelen başvuruların hazırlanması

EK MADDE 1

(1) Tapu işlemlerine ilişkin resmî senedin/tescil istem belgesinin, başvurunun alındığı tapu müdürlüğü dışında tapu işlemi yapmaya yetkili personelce hazırlanması amacıyla merkezi başvuru havale sistemi oluşturulur.

(2) Tapu müdürlüklerine yapılan başvurular, başvuru birimi tarafından incelenir. Başvuru birimi tarafından talebe konu taşınmaz bilgileri ile işleme esas belgeler incelenerek eksiklikler tamamlanarak talebe konu işlem başlama şekli TAKBİS üzerinden seçilir. Müdürlük tarafından talep yoğunluğuna göre merkezi başvuru havale sistemine gönderilir. Talep konusu işlemde diğer kurum ve kuruluşlarla TAKBİS dışında yazışma yapılması gereken durumlarda işlem merkezi başvuru havale sistemine gönderilmez.

(3) Merkezi başvuru havale sistemine gönderilen başvurular otomatik olarak merkezi başvuru havale sisteminde görevlendirilen personelin başvuru ekranına düşer.

(4) Merkezi başvuru havale sisteminde görevlendirilen personel tarafından başvuru ekranına düşen başvurular, başvuru istem belgesi ve ekleri ile e-arşiv belgelerine göre tescil istem belgesi/resmî senet hazırlanır. Hazırlanan tescil istem belgesi/resmî senet başvuru yapılan tapu müdürlüğüne gönderilir. Tapu müdürlüğünce işlemin diğer aşamaları tamamlanmak üzere müdürlük personeline havale edilir.

(5) Merkezi başvuru havale sistemi tarafından görevlendirilen personel, başvuru istem belgesi ve ekleri ile e-arşiv belgelerine göre resmî senedin/tescil istem belgesinin doğru ve eksiksiz hazırlanmasından sorumludur.

(6) Başvuru yapılan müdürlük personeli resmî senedin/tescil istem belgesinin imzalanmasından önce kontrolü ile imzaların alınarak işlemin tamamlanmasından sorumludur.

(7) 30/4/2011 tarihli ve 27920 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tapu Müdürlüklerince Yetki Alanı Dışında Kayıtlı Bulunan Taşınmazlarla İlgili Tapu İşlemlerinin Yapılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında yapılan başvurularda bu madde hükümleri uygulanmaz.

(8) Bu madde kapsamında yapılacak işlem türleri ile bu işlem türlerinin usul ve esaslarını belirlemeye Genel Müdürlük yetkilidir.”

5 – Tapu Sicil Müdürlüğü’nden ‘Sicil’ kelimesinin kaldırılması

Aynı Yönetmelikte yer alan ibareler şu şekilde değiştirilmiştir;

  • Tapu sicil müdürlükleri ibaresi “Tapu müdürlükleri”,
  • ve “Tapu sicil müdürlüğü” ibaresi “Tapu müdürlüğü”,
  • tapu sicil müdürü ibaresi “tapu müdürü”,
  • ve “Tapu sicil müdürünün” ibaresi “Tapu müdürünün”,
  • “Tapu sicil müdürlüklerinde” ibareleri “Tapu müdürlüklerinde”,
  • ve Tapu sicil müdürlüklerince ibaresi “tapu müdürlüklerince”,
  • “Tapu sicil müdürlüğüne” ibareleri “tapu müdürlüğüne”

6 – Yönetmelik Ek-1 ve Ek-2 ekleri

Aynı Yönetmeliğin EK-1 ve EK-2’si ekteki şekilde değiştirilmiştir.

7 – Tapu işlemlerinde yeni dönem yürürlüğe girişi

Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

8 – Tapu işlemlerinde yeni dönem Yönetmelik hükümlerini Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün bağlı bulunduğu Bakan yürütür.

İnşaat Mühendisi Mithat GÜNEY, PMP YouTube Kanalı

Dünya genelindeki İnşaat Projeleri, Şantiye Görüntüleri, Gayrimenkul Sektörü ve Profesyonel Proje Yönetimi ile ilgili videoları İnşaat Mühendisi Mithat GÜNEY, PMP YouTube kanalında bulabilirsiniz.

Mithat GÜNEY, PMP YouTube Kanalı

Kaynak; https://www.patronlardunyasi.com/haber/Bakanlik-dugmeye-basti-Tapuda-yeni-donem-basliyor/253031

Düzenleyen; İnş. Müh. Mithat GÜNEY, PMP

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ