Emlak Haberleri

Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği Değişikliği yayımlandı

Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği Değişikliği yayımlandı

Bakanlık tarafından Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği Değişikliği 23 Temmuz 2022 Pazar tarih ve 31901 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği Değişikliği yayımlanarak yürürlüğe girdi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği Değişikliği 23 Temmuz 2022 Pazar tarih ve 31901 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

MADDE 1- 2/11/1985 tarihli ve 18916 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinin (a) alt bendinde yer alan “korunan alanların” ibaresinden sonra gelmek üzere “, askeri yasak ve güvenlik bölgelerinin” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Çevre ve Şehircilik” ibaresi “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.“Bu Yönetmelik kapsamındaki yapıların ihtiyacı için saçak sınırlarına taşmamak ve mimari görünüşe bağlı kalınmak kaydı ile çatıya oturtulmak suretiyle yapılacak güneş kaynaklı yenilenebilir enerji sistemleri ile tarımsal amaçlı sulama sistemlerinin ihtiyacı için sorumluluk alanına göre il tarım ve orman müdürlüğünden veya orman bölge müdürlüğünden uygun görüş alınmak kaydıyla betonarme temel içermeden metal konstrüksiyon ile yapılacak olan panel yüzey alan toplamı 125 m2’yi ve en yüksek noktasının zemin yüzeyine uzaklığı 150 cm’yi geçmeyen güneş kaynaklı yenilenebilir enerji sistemleri yapı ruhsatı ve yapı kullanma iznine tabi değildir. Ancak etüt ve projelerinin ruhsat vermeye yetkili idarece incelenmesi, fen, sanat ve sağlık kurallarına uygun olması zorunludur. Etüt ve projelerinin ve inşasının sorumluluğu, müellifi ve fennî mesulü olan mimar ve mühendislere aittir. Bu yapılar ilgili idarece ulusal adres bilgi sistemine ve kadastro paftasına işlenir.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş; aynı maddeye ikinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve mevcut üçüncü fıkrada yer alan “Ancak, kamu” ibaresi “Kamu” şeklinde değiştirilmiştir.“

Devletin güvenlik ve emniyeti ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Sahil Güvenlik Komutanlığının, Jandarma Genel Komutanlığının ve Emniyet Genel Müdürlüğünün eğitim, harekât ve savunması bakımından gizlilik arzeden yapılara ve mülkiyeti kime ait olursa olsun bu nitelikte olduğu ilgili Bakanlık veya kamu kuruluşunca ilgili idareye bildirilen her türlü yapıya; ilgili idareden alınan imar durumuna, kat nizamı, cephe hattı, inşaat derinliği ve toplam inşaat metrekaresine uyularak projelerinin kurumlarınca tasdik edildiği, statik ve tesisat sorumluluğunun kurumlarına ait olduğunun ilgili idareye yazı ile bildirildiği takdirde 36 ncı maddede sayılan belgeler ve başkaca bir şart aranmaksızın yapı ruhsatı verilir. Bu yapıların projelerinin varsa imar planına uygun olması gerekir.”

“Devletin güvenlik ve emniyeti ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Sahil Güvenlik Komutanlığının, Jandarma Genel Komutanlığının ve Emniyet Genel Müdürlüğünün harekât ve savunması bakımından gizlilik arz eden mühimmat yapıları, sığınak, radar istasyonları ile nöbet kulübeleri, gözetleme kuleleri, gemi/bot destekleme tesisleri ve karakol yapılarında her türlü sorumluluğun kurumlarına ait olduğuna ilişkin yazı alınmak suretiyle imar planı ve yapı ruhsatı aranmaz.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “bulunan alanlar ile” ibaresinden sonra gelmek üzere “askeri yasak ve güvenlik bölgeleri,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 57 nci maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 58 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“10 uncu, 37 nci ve 57 nci maddelerde sayılan istisnalar dışında kalan tüm yapılar, yapı ruhsatı ve yapı kullanma iznine tabidir.”

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 66 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bayındırlık ve İskân” ibaresi “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 9- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10- Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı yürütür. 

İnşaat Mühendisi Mithat GÜNEY, PMP YouTube Kanalı

Dünya genelindeki İnşaat Projeleri, Şantiye Görüntüleri, Gayrimenkul Sektörü ve Profesyonel Proje Yönetimi ile ilgili videoları İnşaat Mühendisi Mithat GÜNEY, PMP YouTube kanalında bulabilirsiniz.

Mithat GÜNEY, PMP YouTube Kanalı

Kaynak; https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/07/20220723-9.htm

Düzenleyen; İnş. Müh. Mithat GÜNEY, PMP

#mithatgüney / @mithatgny

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ