Emlak Haberleri

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Resmi Gazete’de yayımlandı!

13 Ocak 2024 tarihli Resmi Gazete’de Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik yayımlandı. Zira sadece taşıyıcı sistemin güçlendirilmesi amacıyla yapılacak olan yapı ruhsatı başvurularında, maliklerin beşte dört çoğunluğu yeterli.

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Resmi Gazete’de yayımlandı!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik 13 Ocak 2024 Cumartesi tarihli ve 32428 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlandı.

MADDE 1

3/7/2017 tarihli ve 30113 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (bbb) bendinde yer alan “tertiplenebilen” ibaresinden sonra gelmek üzere “, içerisinde konut bulunan binalar, konaklama amaçlı binalar ve yurt, hastane gibi yataklı mekanı bulunan binalar hariç olmak üzere, tek bağımsız bölümlü umumi binaların bodrum katlarında yapılması halinde ise sel ve su taşkın riskine karşı tedbirler alınarak derinliği 4 metreye, genişliği 1.5 metreye kadar olabilen” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2

Aynı Yönetmeliğin 55 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(17) İlk ruhsat tarihinde yürürlükte olan mevzuata uygun olmak ve başkaca herhangi bir esaslı tadilat yapılmamak kaydıyla sadece taşıyıcı sistemin güçlendirilmesi amacıyla yapılacak olan güçlendirme amaçlı yapı ruhsatı başvurularında, 634 sayılı Kanunun 19 uncu maddesine göre maliklerin beşte dört çoğunluğu ile alınmış güçlendirme kararı ile ruhsat düzenlemeye yetkili idarelere başvuru yapılır. 634 sayılı Kanuna göre alınan bu güçlendirme kararı parsel maliklerinin muvafakati için yeterli sayılır. Başvuru ekinde;

  • a) Tapu kayıt örneği veya istisnai hallerde bunun yerine geçen belgeler,
  • b) Güçlendirmeye esas statik proje,
  • c) Güçlendirmenin, taşıyıcı sistemde yapılan zorunlu kesit değişiklikleri haricinde mimari projede bir değişiklik gerektirmesi halinde mimari proje,
  • ç) Yapı müteahhitliği ve şantiye şefliğine ilişkin belgeler,
  • d) 4708 sayılı Kanuna tabi yapılarda denetime, tabi olmayan yapılarda ise fenni mesuliyete ilişkin gerekli belgeler,

haricinde bu maddede belirtilen diğer proje ve belgeler aranmaz. Projelerin değerlendirilmesinde, Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği hariç ilk ruhsat tarihinde yürürlükte olan diğer mevzuat hükümleri esas alınır. 54 üncü maddenin yedinci fıkrası kapsamında kalan yapılardan güçlendirilmesi gerekenler için de yeniden ruhsat düzenlenmesine lüzum kalmaksızın bu fıkra hükümlerine göre güçlendirme ruhsatı düzenlenebilir. Bu fıkra kapsamında yapılacak olan sadece taşıyıcı sisteme ilişkin değişiklikler, parselin emsal ve taban alanı hesabına konu edilmez.”

MADDE 3

Aynı Yönetmeliğin geçici 3 üncü maddesinin beşinci fıkrasına “bulunulmuş olan yapılar” ibaresinden sonra gelmek üzere “, riskli yapı tespiti yapılmış ya da riskli alan kapsamına alınmış olup maliklerin en az üçte ikisi ile noter onaylı kat karşılığı inşaat sözleşmesi düzenlenmiş olan yapılar” ibaresi eklenmiş ve aynı fıkrada yer alan “31/12/2023” ibaresi “31/12/2024” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4

Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5

Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı yürütür.

Kaynak; https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2024/01/20240113-3.htm

Düzenleyen; İnş. Müh. Mithat GÜNEY, PMP

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ