Emlak Haberleri

Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri Kanununda Değişiklik yapıldı!

Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri Kanununda Değişiklik yapıldı!

5368 sayılı Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Kanun da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 31467 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Kanun Değişikliği Resmi Gazete’de yayımlandı

16/6/2005 tarihli ve 5368 sayılı Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Kanun da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 27 Nisan 2021 Salı gün ve 31467 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlandı. Kanun 6 ay sonra yürürlüğe girecek.

5368 sayılı Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Kanun da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

MADDE 1 – 16/6/2005 tarihli ve 5368 sayılı Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Kanunun 1 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Kadastro teknik hizmetlerinden tescile tâbi olmayan aplikasyon, yer gösterme ve plan örneği işlemlerinin yapım ve kontrolü, tescile tâbi olan cins değişikliği, arzî irtifak hakkı tesisi veya terkini, birleştirme ve muhdesatın terkini işlemlerinin yapım sorumluluğu ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce belirlenecek kadastro teknik hizmetleri niteliğindeki diğer işler lisanslı harita kadastro mühendislik bürolarınca yerine getirilir. Lisanslı harita ve kadastro mühendisleri, bu Kanun kapsamında faaliyetlerini yürüttükleri süre içerisinde serbest harita ve kadastro mühendislik ve müşavirlik faaliyeti de yürütebilirler. Kamu kurum ve kuruluşlarının diğer kanunlar ve ilgili mevzuata göre hak, görev ve yetkileri devam eder.”

MADDE 2 – 5368 sayılı Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri Kanununun 2 nci maddesi değişiklikleri

5368 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde, üçüncü fıkrasının (b) bendinde yer alan “beş” ibaresi “on” şeklinde, (d) bendinde yer alan “Onbin Yeni Türk Lirası” ibaresi “Elli bin Türk Lirası” şeklinde değiştirilmiş ve fıkranın (e) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.“

Lisanslı harita kadastro mühendislik bürolarının açılıp işletilmesi, lisans sahibi olanlara aittir.”

3. Madde – 5368 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

4. Madde – 5368 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 4 – 2 nci maddede yer alan şartları taşıyan ve lisans başvurusunda bulunan mühendislere, lisanslı harita ve kadastro mühendislik faaliyeti yürütebilmeleri için Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından lisans verilir.Lisanslı harita kadastro mühendislik büroları il genelinde yetkili olmak üzere lisanslı mühendisin talep ettiği ilçede kurulur.

Lisanslı harita kadastro mühendislik büroları, meslek alanıyla ilgili mühendis, tekniker veya teknisyen unvanlarında en az 3 kişi çalıştırmakla yükümlüdür. Bu hüküm doğrultusunda çalıştırılanlardan en az birinin lisans sahibi dışında bir mühendis olması zorunludur.

Lisansların verilmesi, iptal edilmesi ve sicillerin tutulması ile lisanslı büro faaliyetlerinin denetimini yaparak uyarma, kınama, lisansın geçici veya sürekli iptali cezalarını vermeye Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü yetkilidir.

Bu Kanun kapsamına giren işlem başvuruları, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce belirlenen yöntemlerle yapılır.

Kuruluş, görev, lisans verilmesi, iş dağıtımı, lisanslı büro yetkilendirmesi ve denetime ilişkin usul ve esaslar ile mekân, personel ve donanımlarına ilişkin hususlar yönetmelikte belirlenir.”

MADDE 5 – 5368 sayılı Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Kanuna 4 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Disiplin suç ve cezaları

MADDE 4/A – Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, kadastro teknik hizmetleri kapsamında yaptıkları iş ve işlemler ile mekân, personel, donanım ve arşiv düzeni ile ilgili konularda lisanslı harita kadastro mühendislik bürolarını ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde denetler. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, denetim, inceleme ve soruşturma sonucu tespit ettiği hata, eksiklik ve olumsuzluklardan dolayı lisanslı harita ve kadastro mühendislerine uyarma, kınama, lisansın geçici iptali ve lisansın sürekli iptali cezalarını verir.

Uyarma:

Lisanslı mühendisin, hizmet ve davranışlarında daha dikkatli olması gerektiğinin yazı ile bildirilmesidir. Uyarma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

 • a) Görevine yakışmayan tutum ve davranışta bulunulması.
 • b) İlgili mevzuat hükümleri ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen usul ve esasların tam ve zamanında yerine getirilmesinde gerekli dikkat ve özenin gösterilmemesi veya hatalı iş ve işlemlere sebebiyet verilmesi.
 • c) Görevine veya iş sahiplerine karşı ilgisiz kalınması.
 • ç) Çalışma saatleri içerisinde büronun hizmete hazır bulundurulmaması.
 • d) Tabelanın Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün belirlediği biçimde olmaması veya asılı bulundurulmaması.
 • e) Asgari büro mekânı, asgari donanım veya asgari personel bulundurma koşullarının sağlanmasına dair idarî kararlara uyulmaması.
 • f) İş kabul ve sözleşmesi esaslarına uyulmaması.
 • g) Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitimlere katılınmaması.

Kınama:

Lisanslı mühendisin hizmet ve davranışlarında kusurlu olduğunun yazı ile bildirilmesidir. Kınama cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

 • a) İlgili mevzuat hükümleri ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen usul ve esaslara kasıtlı olarak uyulmaması, kasten hatalı iş ve işlemlere sebebiyet verilmesi.
 • b) Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü görevlilerine, iş arkadaşlarına ve iş sahiplerine söz veya hareketle sataşılması.
 • c) Görev yerinde genel ahlak ve edep dışı davranışlarda bulunulması.
 • ç) İmza yetkisi devri esaslarına aykırı davranılması.
 • d) Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ve lisanslı büronun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunulması.
 • e) Hizmetle ilgili konularda yükümlü olduğu kişilere yalan ve yanlış beyanda bulunulması.

Lisansın geçici iptali:

Fiilin ağırlık derecesine göre lisanslı mühendisin faaliyetlerinin 6 ay ila 3 yıl arasında durdurulmasıdır. Lisanslı mühendislerin;

 • a) İki yıl içinde üç defa uyarma veya iki defa kınama cezası almış olmaları halinde lisansları 1 yıl süreyle,
 • b) Kullanılmış teminatları öngörülen sürede tamamlamamaları veya teminatları öngörülen sürede yenilememeleri durumlarında lisansları teminatın yenilenmesine kadar,
 • c) Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasınca verilen meslekten süreli men cezası almış olmaları halinde lisansları men süresi kadar,
 • ç) Lisanslı büro çalışma mekânlarında 1 inci maddenin ikinci fıkrasına göre belirlenen hizmetler ile diğer kanunlarla kendilerine verilen görevler dışında işlem yapmaları durumunda lisansları 1 yıl süreyle,
 • d) Kayıt dışı iş almaları ve işlem yapmaları durumunda lisansları 1 yıl ila 3 yıl süreyle,
 • e) Kasıtlı olarak birden çok işlemde, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununa uygun olarak belgelerini tevsik etmemeleri halinde lisansları 6 ay ila 3 yıl süreyle,
 • f) Hizmetin yerine getirilmesinde dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep ayrımı yapılması, kişilerin yarar veya zararını hedef tutan davranışlarda bulunulması, hizmet mekânı içerisinde siyasi içerikli materyal ve belge bulundurulması ve asılması durumunda lisansları 1 yıl ila 3 yıl süreyle,iptal edilir.

Lisansın sürekli iptali:

Bir daha lisanslı mühendislik faaliyetinde bulunmamak üzere lisansın iptal edilmesidir. Lisansın sürekli iptali cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

 • a) İki defa lisansın geçici iptali cezası alınması.
 • b) Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasınca verilen meslekten sürekli men cezası alınması.
 • c) Lisanslı mühendisin ayrı bir lisanslı büro açması veya lisans hakkını devretmesi.
 • ç) Kontrol, denetim ve incelemenin engellenmesi.
 • d) Hizmet ile ilgili olarak her ne şekilde olursa olsun, kendine veya üçüncü kişilere çıkar sağlanması.
 • e) Gerçeğe aykırı rapor ve belge düzenlenmesi.

Disiplin cezası verilmesini gerektiren fiil ve hallere nitelik ve ağırlıkları itibarıyla benzer eylemlerde bulunanlara da aynı neviden disiplin cezaları verilir.

Uyarma veya kınama cezasını gerektiren fiil veya hallerin, iki yıl içerisinde tekerrür etmesi halinde bir derece ağır ceza uygulanır.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından; uyarma ve kınama cezasını gerektiren fiil ve hallerin öğrenildiği tarihten itibaren bir ay içinde, lisansın geçici ve sürekli iptali cezasını gerektiren fiil ve hallerin öğrenildiği tarihten itibaren altı ay içinde disiplin soruşturmasına başlanmadığı takdirde disiplin cezası verme yetkisi zamanaşımına uğrar. Disiplin cezasını gerektiren fiil ve hallere, işlendiği tarihten itibaren iki yıl içinde disiplin cezası verilmediği takdirde ceza verme yetkisi zamanaşımına uğrar.

Lisans sahibinin savunması alınmadan bu Kanunda belirtilen disiplin cezaları verilemez. Lisans sahibinden, hakkında isnat edilen suçla ilgili tebliğ tarihinden itibaren en az yedi günlük süre içinde yazılı olarak savunma yapması istenir. Süresinde savunma yapılmaması halinde, savunma hakkından vazgeçilmiş sayılır.

Bu Kanun hükümlerine göre verilen disiplin cezaları kesin olup, verildiği tarihten itibaren hüküm ifade eder ve derhal uygulanır. Disiplin cezalarına karşı idari yargı yoluna başvurulabilir.”

MADDE 6 – 

5368 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, fıkraya birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiş ve fıkranın mevcut ikinci cümlesinde yer alan “4 üncü maddenin” ibaresi “4/A maddesinin” şeklinde değiştirilmiştir.

“Lisanslı harita ve kadastro mühendisleri, lisans hakkını devredemez ve şube veya irtibat bürosu adı altında birden fazla büro açamaz.”

“Ancak, yetkili oldukları il dâhilinde lisanslı büro kurulmamış ilçelerde şube veya irtibat bürosu açabilirler.”

MADDE 7 – 5368 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “veya yönetmelikte” ibaresi madde metninden çıkarılmış ve (c) bendinde yer alan “4 üncü madde hükmü” ibaresi “4/A maddesinin beşinci fıkrası” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 8 – 5368 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “4 üncü maddesinin dördüncü fıkrası” ibaresi “4/A maddesi” şeklinde, “onbin” ibaresi “elli bin” şeklinde değiştirilmiş ve fıkraya aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Bu madde kapsamında verilen idari para cezalarına karşı tebliğ tarihinden itibaren altmış gün içinde idare mahkemesinde dava açılabilir.”

MADDE 9 – 5368 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 2 – 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışırken istifa ederek lisanslı harita kadastro mühendislik bürosu açanlardan, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içerisinde Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne başvuranların, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü kadrolarına 657 sayılı Kanunun 92 nci maddesine göre atanmalarında açıktan, naklen ve yeniden atama sayısı sınırlamaları uygulanmaz.”

MADDE 10 – Bu Kanun yayımı tarihinden altı ay sonra (21 Ekim 2021 tarihinde) yürürlüğe girer.

MADDE 11 – Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 5368 sayılı Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Kanun metnine buradan ulaşabilirsiniz.

İnşaat Mühendisi Mithat GÜNEY, PMP YouTube Kanalı

Dünya genelindeki İnşaat Projeleri, Şantiye Görüntüleri ve Çevre ve Kültür ile ilgili videoları İnşaat Mühendisi Mithat GÜNEY, PMP YouTube kanalımda yayınlıyorum. Bunun yanında, Profesyonel Proje Yönetimi ile ilgili eğitim videolarımı da kanalımda bulabilirsiniz.

Gelişmelerden haberdar olmak için Mithat GÜNEY, PMP YouTube kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve paylaşımlara yorum yapmayı ihmal etmeyin. Teşekkürler.

Mithat GÜNEY, PMP YouTube Kanalı

Kaynak; https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/04/20210427-7.htm

Düzenleyen; İnş. Müh. Mithat GÜNEY, PMP

#mithatgüney / @mithatgny
www.mithatguney.com

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ