Emlak Haberleri

Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği Değişikliği yayımlandı!

Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği Değişikliği yayımlandı!

14 Eylül 2022 Çarşamba günü ve 31953 sayılı Resmi Gazete’de Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği Değişikliği yayımlanarak yürürlüğe girdi.

İçerik gizle
1. 14 Eylül 2022 Çarşamba günü ve 31953 sayılı Resmi Gazete’de Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği Değişikliği yayımlanarak yürürlüğe girdi.
1.1. Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği Değişikliği yayımlandı

Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği Değişikliği yayımlandı

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 14 Eylül 2022 Çarşamba günü ve 31953 sayılı Resmi Gazete‘de Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği Değişikliği yayımlanarak yürürlüğe girdi.

MADDE 1- 

27/5/2018 tarihli ve 30433 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliğinin birinci bölümünün başlığı “Başlangıç Hükümleri” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- 

Aynı Yönetmeliğin 1 inci maddesinde yer alan “Bu Yönetmeliğin amacı;” ibaresinden sonra gelmek üzere “Bursa Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisindeki” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 3- 

Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin altıncı kısmının dördüncü bölüm hükümleri ve 3/7/2017 tarihli ve 30113 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 69 uncu maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 4- 

Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 4- (1) Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan tanımların yanı sıra bu Yönetmelikte geçen;

a) Asansör tescil belgesi: İlgili idare tarafından yapı kullanma izin belgesi öncesi düzenlenen ve asansörün kayıt altına alındığını gösteren belgeyi,

b) Bahçe duvarı: Planlanmış bölgelerde mülkiyet sınırını ayıran, yan yüzeylerine herhangi bir yük almayan duvarı,

c) İskele izin belgesi: İskele kurmayı gerektiren basit tamir ve tadilatlarda ilgili idareden alınması zorunlu izin belgesini,

ç) İstinat duvarı: Yol ve bitişik arsa kotlarını da göz önünde bulundurarak, vaziyet planına işlenen, zemin çivili, ankrajlı, kazıklı, keson (derin) kuyulu ve kademeli ve benzeri şekilde uygulamaları olan, farklı düzeydeki zeminlerde oluşan zemin etkilerini güvenlikle karşılamada, zemini tabii şev açısından daha dik tutmak amacı ile inşaa edilen ve düşey veya düşeye yakın duvarı,

d) Kanal kotu tutanağı: Pis su ve temiz su tesisatının şehir şebeke suyu ve kanalizasyon ile bağlantısının nasıl kurulacağını belirten, BUSKİ tarafından onaylanmış proje veya raporu,

e) Kat terası: Ana kitle üzerinde yükselen bloklardan arta kalan ve son kat çatı terası olarak kabul edilen alan hariç, bir alttaki kata göre geri çekilerek inşa edilen katın önünde kalan, suyun tahliyesi için yeterli eğim verilen, bulunduğu iklim bölgesine uygun ısı ve su yalıtımları yapılan, çakıl, toprak, çim ve benzeri doğal örtüler ile kaplanarak iklime uygun bitkilendirilebilen alanı,

f) Mevcut yapı: İnşa edildiği tarihte yürürlükte olan plan ve mevzuat hükümlerine uygun olarak yapı ruhsatı alınıp yapımı devam eden veya yapımı tamamlanan yapıyı,

g) Ortak merdiven: Birden çok sayıda kullanım birimine hizmet veren veya tek bağımsız bölümlü olup umumi binalarda yapılacak merdiveni,

ğ) Süs havuzu: Derinliği 0.50 metreyi geçmeyen ve peyzaj öğesi olarak kullanılan havuzları,

h) Yeşil çatı: Binanın enerji performansını, hava kalitesini ve kent ekolojisini iyileştiren, yağmur suyunun yarattığı problemlere yenilikçi çözümler getiren, çim serilip, çiçeklerle yeşillendirilebilen, küçük bitkilerle donatılabilen çatıları,ifade eder.”

MADDE 5- 

Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 5- (1) Genel ilkelere yönelik olarak Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 5 inci maddesine uyulur.”

MADDE 6- 

Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (3) numaralı alt bendinde yer alan “Blok başlarında: Yan bahçe mesafeleri” ibaresi “Blok başlarında: Yan bahçe mesafesi” şeklinde değiştirilmiş ve dördüncü fıkrasında yer alan “çalışmaları” ibaresi “çalışma” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 7- 

Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, dördüncü ve yedinci fıkraları yürürlükten kaldırılmış, altıncı fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiş, on ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, on üçüncü fıkrasında yer alan “3.00” ibaresi “3.50” şeklinde değiştirilmiştir.

“(1) İmar adalarında yapılacak ifraz ve tevhitlerde  22/2/2020 tarihli ve  31047  sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uyulur.”

“Ancak;

a) Sadece bir kısmı yapılaşmaya yasaklanan alanda kalan parsellerin yapılaşmaya uygun kısımları,

b) Bu fıkradaki nedenlerle ağaçlandırılacak alan olarak gösterilen alanlarda kalan parsellerin yasaklamaya tabi olmayan kısımları,

c) İmar planlarında özel mülkiyet içinde kalıp tarım yapılacak alanların yasaklamaya tabi olmayan kısımları İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün görüşü alınarak,ifraz edilebilir.”

“(12) İmar adasındaki aynı veya farklı yapı nizamı bulunan parsellerin bahçelerinin daha etkin kullanabilmesi amacıyla; ilgili her bir parsel için parsel maliklerinin tamamının muvafakati alınmak, her bir parsel sınırı korunmak ve bu sınırlara göre planda verilen yapılaşma koşulları ayrı ayrı uygulanmak kaydıyla, kot ve cephe sınırlamalarına bakılmaksızın ve parseller tevhit edilmeksizin vaziyet planı idarece onaylanarak ve tapuda beyanlar hanesine parsel numarası da belirtilmek suretiyle “komşu parsel ile ortak otopark alanı vardır” şeklinde şerh düşülerek açık veya tamamen gömülü olup dilatasyonla ayrılmak kaydıyla kapalı, ortak otopark uygulaması yapılabilir.”   

MADDE 8- 

Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, dördüncü fıkrasında yer alan “Kanunlardan” ibaresi “Kanunlar ile 3194 sayılı  Kanunun geçici 16 ncı maddesinden” şeklinde değiştirilmiş, yedinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(1) Parselasyon planına göre müstakil yapı yapılmasına müsait tapuya tescilli imar parseli oluşması ve mülkiyet değişikliği olmaması halinde; yapılaşma için, parselasyon planının tamamının tapuya tescil şartı beklenmez.”

MADDE 9- 

Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş; ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.“a) Bina yükseklikleri, 28 inci maddede katın bulunduğu konuma göre ayrı ayrı belirtilmiş olan azami kat yüksekliklerinin aşağıda belirtilen kat adetleri ile çarpımı ile bulunan toplam yüksekliği aşmamak üzere belirlenir:                              İmar Planına Göre                        En Çok Kat Adedi              Yol Genişliği (metre)                         (Bodrum Hariç)               Yol Genişliği ≤ 7.00                                       2             7.00 < Yol G. ≤ 10.00                                     3            10.00 < Yol G.≤ 12.00                                     4            12.00 < Yol G.≤ 15.00                                     5            15.00 < Yol G.≤ 20.00                                     6            20.00 < Yol G.≤ 25.00                                     8            25.00 < Yol G.≤ 35.00                                   10            35.00 < Yol G.≤ 50.00                                   14              50.00 < Yol Genişliği                                    18”

MADDE 10- 

Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiş ve aynı maddeye  aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Yoldan kotlandırma yapılması için, yolun yapımının tamamlanmış olması veya standartlarına uygun yapılmış yol projesinin onaylanarak kırmızı kot çalışmasının yapılması zorunludur.”

“(5) İlçe belediyeleri tarafından ana arterler üzerindeki parsellere verilen kotlu krokilerin onaylı bir nüshası, basılı olarak ve ayrıca elektronik ortamda düzenlenerek Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığına 15 gün içerisinde iletilir.”

MADDE 11- 

Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “3.00” ibaresi “3.50” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 12- 

Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “3.00” ibaresi  “3.50” şeklinde değiştirilmiş, dördüncü fıkrasında yer alan “ve dışarıdan görünmemek” ibaresi ile aynı fıkranın (a) bendinin birinci cümlesi yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkranın (b) bendinde yer alan “ikiden fazla” ibaresinden sonra gelmek üzere “gömülü” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 13- 

Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Otopark uygulamaları MADDE 14-

(1) Katlar alanı (emsal alanı) 10000 m² ve üzerindeki mimari projelerde giriş-çıkış ve ulaşımla ilgili diğer hususları barındıran (araç giriş çıkışının trafik güvenliği ve trafik yoğunluğuna etkileri, trafik etüdleri, otopark çözümleri, çevre ve yol düzenlemeleri, yönlendirmeler, trafik düzenlemeleri ve benzeri) trafik etki analizi hazırlatılır. Söz konusu uygulamalarda, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Ulaşım Dairesi Başkanlığından görüş alınması zorunludur.

(2) Yapı kullanma izni alındıktan sonra otopark yerleri plan ve bu Yönetmelik hükümlerine aykırı olarak başka amaçlara tahsis edilemez. İdareler, bina otoparklarının kullanımını engelleyici her türlü ihlalleri önlemekle yetkili ve görevlidirler. Aksi uygulamalarda 3194 sayılı Kanunun ilgili hükümleri uygulanır.”

MADDE 14- 

Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının dördüncü cümlesi yürürlükten kaldırılmış, aynı fıkraya aşağıdaki cümle eklenmiş, ikinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiş, üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bina çekme mesafesi gerisinde konumlandırıldığı takdirde, çekme mesafesi gerisinde kalan alanda, binaya esas olan (±0.00) kotuna göre 2.00 metreden fazla dolgu, binaya esas olan (±0.00) kotuna göre 3.50 metreden fazla hafriyat yapılmamak koşuluyla istenilen düzenleme yapılabilir.”“Ancak, otopark rampası parsel sınırı dışından başlatılamaz.”

“(3) Otopark giriş çıkışı ön bahçe mesafesi içinden de sağlanabilir. Ön bahçe mesafesi içerisinde parsel sınırına 3.00 metreden fazla yaklaşmamak, binanın giriş cephesine ve yan bahçelere ulaşımı ihlal etmemek kaydıyla binanın ihtiyacı olan otopark rampası yola paralel yapılabilir.”

MADDE 15- 

Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Düzenlemeden dolayı ortaya çıkan istinat duvarları ruhsatlandırılmak kaydıyla yan bahçelerin tesviyelerinde çekme mesafesi içerisinde tabii zemin kotuna göre 2.00 metreden fazla dolgu, tabii zemin kotuna göre 3.50 metreden fazla hafriyat yapılmamak koşuluyla istenilen düzenleme yapılabilir.  Çekme mesafesi gerisinde kalan alanda ise binaya esas olan (±0.00) kotuna göre 2.00 metreden fazla dolgu, binaya esas olan (±0.00) kotuna göre 3.50 metreden fazla hafriyat yapılmamak koşuluyla istenilen düzenleme yapılabilir.”

MADDE 16- 

Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Düzenlemeden dolayı ortaya çıkan istinat duvarları ruhsatlandırılmak kaydıyla arka bahçelerin tesviyelerinde tabii zemin kotuna göre 2.00 metreden fazla dolgu, tabii zemin kotuna 3.50 metreden fazla hafriyat yapılmamak koşuluyla istenilen düzenleme yapılabilir. Çekme mesafesi gerisinde kalan alanda, binaya esas olan (±0.00) kotuna göre 2.00 metreden fazla dolgu, binaya esas olan (±0.00) kotuna göre 3.50 metreden fazla hafriyat yapılmamak koşuluyla istenilen düzenleme yapılabilir.”

MADDE 17- 

Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 19- (1) Parsel kullanım fonksiyonlarına göre yapılaşma koşullarına ilişkin olarak Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 19 uncu maddesi uygulanır.”

MADDE 18- 

Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 20- (1) Taban alanına ilişkin olarak Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 20 nci maddesi uygulanır.”

MADDE 19- 

Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş; ikinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “üzerindeki” ibaresinden sonra gelmek üzere “herhangi bir kullanıma konu edilmeyen” ibaresi eklenmiş, aynı bentte yer alan “ortak alan” ibaresinden sonra gelmek üzere “niteliğinde” ibaresi eklenmiş, üçüncü fıkrasının (a) bendinde yer alan “alanlarının 2 katı,” ibaresi “alanları,” şeklinde değiştirilmiş, aynı fıkranın (b) bendinde yer alan “kömürlükler ve kapıcı dairelerinin” ibaresi “kömürlüklerin” şeklinde değiştirilmiş, üçüncü fıkrasının (c) bendi yürürlükten kaldırılmış, dördüncü fıkrasının (e) bendinde yer alan “yağmur suyu toplama havuzu,” ibaresi, aynı fıkranın (h) bendinde yer alan “su sarnıcı, gri su toplama havuzu,” ibaresi ve  aynı fıkranın (i) bendinde yer alan “bulunduğu katın brüt alanının 1/3’ünü geçmeyen” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, aynı fıkranın (j) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin sekizinci fıkrasında belirtilen esaslara uyulur.”

“j) Bodrum kat haricinde diğer katlarda yapılan ve ortak alan niteliğinde olan mescit ve mescide ait müştemilatın; 75’ten fazla bağımsız bölümü bulunan konutlarda 100 m2’si,  konut dışı yapılarda,  yapı inşaat alanı 2000 m2’den az olanlarda yapı inşaat alanının %5’i kadarı, yapı inşaat alanı 2000 m2 ve üzeri olanlarda ise 100 m2’si,”

MADDE 20- Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği Değişikliği

Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “ön bahçe mesafesinin yarısına kadar” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, dördüncü fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiş, altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Yerleşme bölgelerinde; binanın bodrum katları, tabii veya tesviye edilmiş zemin altı ile arka ve yan bahçelerde yeterli otopark yerinin teşkil edilememesi halinde, 5.00 metreden fazla ön bahçe mesafesi olan yerlerde, yeşil dokuya uygun ve su geçirimli malzeme ile bina cephesinden itibaren 2.00 metre dışında kalan kısmın, bina girişine ve varsa yaya kaldırımı sürekliliğine engel olmayacak şekilde açık otopark alanı olarak düzenlenmesi hususunda idareler yetkilidir.”

“f) Bursa Büyükşehir Belediyesi İlan ve Reklam Uygulama Yönetmeliği hükümlerine göre ilgili belediyeden izin almak koşuluyla reklam amaçlı ayaklı pano (raket tipi) ve totemler,”

“(6) Konut, konut+ticaret, turizm, eğitim, ibadet, sağlık ve spor parsellerinin bahçe mesafelerinde, binanın zemine oturduğu alanın dışında kalan alanın her 30.00 m2’si için bir ağaç dikilir. Parselin ağaç dikimine uygun olmaması halinde bu fıkrada belirtilen şarta göre hesaplanan sayıda ağaç, ilgili idare biriminin uygun göreceği, imar planlarında kamunun kullanımına ayrılmış bir alana ve ayrıca yapı ruhsatı ve/veya yapı kullanma izninde belirtilmek üzere dikilir. Uygulama yapılacak parsellerde mevcut korunabilecek ağaçlar gerekli olan ağaç sayısından düşülür. Parselinde bahçe veya peyzaj düzenlemesi yapılmamış ve gerekli sayıda ağaç dikilmemiş yapılara yapı kullanma izni verilmez.”

“(10) Parseldeki yapıların ihtiyacı için düzenlenen trafolar, ön bahçede giriş ve çıkışı engellememek, binanın cephelerini bozmamak, ilgili standartlara ve emniyet tedbirlerine uyulması ve başka amaçla kullanılmaması şartı ile düzenlenebilir.”

MADDE 21- 

Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin başlığı “Eksik ve az katlı bina yapılması” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

“(6) İmar planında verilen yükseklik ve kat adedi maksimum olup, daha az katlı bina yapılmak istendiğinde, imar planında verilen yükseklik veya KAKS’ın tamamı kullanılmış ise temel ve statik hesapları, otopark, ışıklık, asansör, yangın merdiveni, ruhsat alacağı projesindeki kat adedine ve yüksekliğe göre değerlendirilir.”

MADDE 22- 

Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve yedinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(1) İdareler sorumluluk ve tasarrufundaki kamu malı olarak terkinli yerler üzerinde; ulaşım denetim noktaları, muhtarlık, taksi durağı, su, doğalgaz, otobüs bileti, elektrik faturası ve benzeri tahsilat ve satış üniteleri, kamu ihtiyacına yönelik sondaj kuyusu, terfi istasyonu ve benzeri tesisler, emlak, tabela, vergi tahsilat merkezleri ve benzeri kamu hizmeti veren birimler, mescit, taziye evi, kan merkezi, 112 acil ambulans istasyonu gibi kamuya ait sağlık birimleri, turizm, tanıtma, danışma, bilgi edinme, kültür, sanat, kermes ve benzeri sosyokültürel amaçlı sökülüp takılabilir geçici yapılar, sosyal hizmet amaçlı dernek, vakıf ve benzeri tüzel kuruluşlara ücretsiz verilecek teşhir ve satış reyonları, belediye ve şirketlerinin kendi tesislerinde veya kurslarında ürettikleri her türlü ürünlerin satış ve teşhir stantları gibi kamu hizmetlerine yönelik geçici tesisler, ancak tarihi ve doğal dokuyu bozmayacak, trafiği olumsuz etkilemeyecek, civar binaların görüşünü kapatmayacak, bina girişlerini engellemeyecek şekilde söz konusu yerin karakterini muhafaza etmek şartı ile yaptırılabilir.

(2) İdareler, tasarrufu altındaki meydan, yol, otopark, park, yaya bölgesi, kaldırım gibi yerler ile bunlar üzerindeki kamu hizmetlerinin yürütülmesi için gerekli büfe, para çekme makinesi, anıtsal yapı, çeşme, havuz, saat kulesi, heykel, tuvalet ve benzeri tesisleri, ulaşım ve haberleşme noktaları, sinyalizasyon ve aydınlatma elemanları, çöp kutusu, bank, Bursa Büyükşehir Belediyesi İlan ve Reklam Uygulama Yönetmeliği hükümlerine uyulması kaydıyla reklam ve bilgilendirme levha ve panoları gibi kent mobilyaları ile peyzaj elemanlarını ulaşımı aksatmayacak şekilde TSE standartlarına da uymak şartı ile yapar veya yaptırır.

(3) Birinci ve ikinci fıkralarda belirtilen tesislerden;a) Büyükşehir Belediyesi yetki sınırları dâhilinde yapılacaklara Büyükşehir Belediyesi ilgili birimlerinin uygun görüşü alınarak Büyükşehir Belediyesi encümenince,b) İlçe belediyesi yetki sınırları dâhilinde yapılacaklara ise ilçe belediyesi ilgili birimlerinin uygun görüşü alınarak ilgili ilçe belediyesi encümenince izin verilebilir.

(4) Binalardaki her türlü dış aydınlatma, tente ve sundurma uygulamalarının kent ve yapı estetiğinin sağlanması amacıyla bina ve çevresi ile ölçek, form, renk ve malzeme açısından uyumlu olması sağlanır. Balkon veya teraslara yapılacak cam kapama sistemlerinde cephe estetiğinin korunması için apartman veya site yönetiminin belirleyeceği tek model kullanılarak katlar arası ölçek, form, renk ve malzeme bütünlüğü sağlanmalıdır.”

“(7) Belediye encümen kararı ile yapılan tebligata rağmen mal sahipleri tarafından yerine getirilmeyen eskimiş cephe, malzeme, boya ve kaplamasının yenilenmesi iş ve işlemleri, belediye tarafından yerine getirilir. Yapılan işlerin masrafı %20 fazlasıyla yapı sahibinden tahsil edilir.”

“(8) Mevcut ve yeni yapılacak yapılara ait tabela uygulamalarında Bursa Büyükşehir Belediyesi İlan ve Reklam Uygulama Yönetmeliğine uyulur.”

MADDE 23- 

Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) 27/11/2007 tarihli ve 2007/12937 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik, 25/8/1988 tarihli ve 19910 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sığınak Yönetmeliği, 22/2/2018 tarihli ve 30340 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Otopark Yönetmeliği, 5/12/2008 tarihli ve 27075 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği ve 18/3/2018 tarihli ve 30364 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Bina Deprem Yönetmeliğinde binada zorunlu olarak bulunması gereken birimler,”

MADDE 24- 

Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin üçüncü fıkrasının son cümlesi yürürlükten kaldırılmış, altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(6) Eğitim, sağlık, sanayi yapıları, dini tesisler, toplu iş yerleri, soğuk hava depoları, atölyeler, sinema, tiyatro ve konferans salonları, katlı otoparklar, düğün salonları, resmi kurum ve kuruluşlara ait binalar ve spor salonları gibi özellik arz eden yapılarda iç yükseklikler, teknolojik ve mimari gereklere göre ilgili idarenin estetik komisyonu tarafından belirlenir.”

MADDE 25- 

Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi yürürlükten kaldırılmış, üçüncü fıkrasının (a) bendinde yer alan “az olmamak üzerine alanı 6 m2’den” ibaresi “ve alanı 10 m2’den” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 26- 

Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “10.00” ibaresi “5.00” şeklinde değiştirilmiş, on üçüncü fıkrasının (c) bendinin ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Köprülerin her iki tarafına 1.10 metre yüksekliğinde korkuluk yapılarak gerekli güvenlik önlemleri alınmalıdır.” 

MADDE 27- 

Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “Merdiven” ibaresi “Tek bağımsız bölümlü konutlar hariç merdiven” şeklinde değiştirilmiş, “doğrudan ışık alması ve” ibaresinden sonra gelmek üzere “bu” ibaresi eklenmiş, “Ancak” ibaresinden sonra gelmek üzere “bitişik yapı nizamı hariç” ibaresi eklenmiş, “ortak alan” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve eklenti” ibaresi eklenmiş, ikinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “17.50 santimetreden” ibaresi “bina içinde 0.175 metreden, bina dışındakilerde ise 0.15 metreden” şeklinde değiştirilmiş, aynı fıkranın (b) bendinde yer alan “0.27 metreden” ibaresi “bina içinde 0.28 metreden, bina dışında 0.30 metreden” şeklinde değiştirilmiş, aynı fıkranın (ç) bendinde yer alan “18 rıhttan çok olmayan ve 5 rıhttan” ibaresi “17 basamaktan çok olmayan ve 4 basamaktan” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 28- 

Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “m2” ibaresi “m2,” şeklinde değiştirilmiş, aynı fıkranın (b) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiş, üçüncü fıkrasında yer alan “m2” ibaresi “m2” şeklinde değiştirilmiş, üçüncü fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“b) 3 – 4 katlı binalarda dar kenarı 1.50 metreden ve alanı 4.50 m2,

c) 5 – 7 katlı binalarda dar kenarı 1.50 metreden ve alanı 6.00 m2,”

“ç) 8 ve daha fazla katlı binalarda dar kenarı 2.00 metreden ve alanı 9.00 m2’den,”“Ancak tuvalet ve yıkanma yerleri ile mutfaklara hizmet eden hava bacalarından pis su borularının geçirilmesi durumunda, tesisat yoğunluğuna göre baca boyutları artırılmalıdır.”

MADDE 29- 

Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin altıncı fıkrasında yer alan  “bacası bağımsız bölümlerin kat sahanlıklarında en az” ibaresi “ve toplama bacası, bağımsız bölümlerin kat sahanlıklarında (evsel, geri dönüşebilir ve diğer atıklar için teknik olarak uygun büyüklüklerde olmak kaydıyla en az üç ayrı gözden oluşan)” şeklinde değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki cümle eklenmiş, dokuzuncu fıkrasında yer alan “her cihaz için” ibaresinden sonra gelmek üzere “ilgili TSE standartlarına göre” ibaresi eklenmiş, on ikinci fıkrasında yer alan “esaslara” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve TSE standartlarında belirlenen ölçütlere” ibaresi eklenmiş ve on dördüncü fıkrasında yer alan “hükümlerine” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve TSE standartlarında belirlenen ölçütlere” ibaresi eklenmiştir.

“Atık ayrıştırma ve toplama bacaları; ayrıştırılan atığın rahatça uzaklaştırılmasına olanak sağlayan, her katta atık yükleme kapakları bulunan, koku oluşumunu engelleyen, kolayca temizlenen ve gerekli teknik şartlara uygun şekilde tasarlanır.”

MADDE 30- Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği Değişikliği

Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin birinci, ikinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, beşinci fıkrasında yer alan “taşıma amacına uygun olarak dar kenarı 1.20 metre ve alanı 2.52 m2’den, kapı genişliği ise net 1.10 metreden” ibaresi “(minimum yatak ölçüsü 0.90 m x 2.00 m) taşıma amacına uygun olarak TSE standartlarında belirtilen boyutlandırmadan” şeklinde değiştirilmiş, sekizinci fıkrasında yer alan “asansör kuyusunun devam etmesi şartı ile bu katlara durak yapılmayabilir.” ibaresi “asansörün ulaştırılması zorunlu değildir.” şeklinde değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki cümle eklenmiş ve on ikinci fıkrasında yer alan “kullanma şekli” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve ilgili TSE standartlarına göre oluşturulan trafik hesabı” ibaresi eklenmiştir.“

(1) Tek bağımsız bölümlü konutlar hariç kat adedi 3 olan binaların mimari tasarımında TS ISO 8100-30 ve kuyu boyutlarına uygun asansör yeri bırakılması, 4 ve daha fazla olan binalarda ise asansör tesisi zorunludur. İskân edilen veya bağımsız bölüm bulunan bodrum katlar dâhil kat adedi 4 ve daha fazla olan binalarda asansör yapılması zorunludur. Daha az katlı yapılarda da asansör yapılabilir.

(2) Tek asansörlü binalarda; asansör kabininin dar kenarı 1.10 metre ve alanı 1.54 m2’den, kapı net geçiş genişliği ise 0.90 metreden az olamaz. Binanın tipi ve kullanım yoğunluğuna göre ölçülerin daha büyük olmasının gerektiği durumlarda ise TS ISO 8100-30 asansör boyutlarına uyulacaktır. Bu maddede yer alan TSE standartlarının revize olması durumunda güncel TSE standardına uyulacaktır. Asansör kapısının açıldığı sahanlıkların genişliği, asansör kapısı sürgülü ise en az 1.20 metre olmak zorundadır. Birden fazla asansör bulunan binalarda, asansör sayısının yarısı kadar asansörün bu fıkrada belirtilen ölçülerde yapılması şarttır. Tek sayıda asansör bulunması durumunda sayı bir alta yuvarlanır. TSE standartlarının bu fıkrada belirtilen ölçü ve miktarlardan küçük olması halinde; tek bağımsız bölümlü müstakil konut binalarında TSE standartlarına uyulmasına ilgili idaresi yetkilidir.”

“(4)  Kat adedi birden fazla olan umumi binalarda en az bir adet asansör yapılması zorunludur. Ayrıca; kat alanı 800 m2’den ve kat adedi 3’ten fazla olan umumi binalarda, uygulama imar planına göre 10 kat ve üzeri veya zemin kat üzerinde 20’den fazla konut kullanımlı bağımsız bölüm bulunan yapılarda ikinci fıkrada belirtilen asgari ölçülere uygun ve en az 2 adet olmak üzere binanın tipi, kullanım yoğunluğu,  ihtiyaçları ve ilgili TSE standartlarına göre oluşturulan trafik hesabına göre belirlenecek sayıda asansör yapılması zorunludur. Bu asansörlerden en az bir tanesinin herhangi bir tehlike anında, arıza veya elektriklerin kesilmesi halinde zemin kata ulaşıp kapılarını açacak, yangına dayanıklı malzemeden yapılmış, kuyu içinde, duman sızdırmaz nitelikte, kesintisiz bir güç kaynağından beslenecek şekilde tesis edilmesi gerekmektedir.”“Asansör yeri bırakılan veya tesis edilen binalarda; mimari projede, en az bir kesitin asansör kuyusundan geçirilmesi gerekmektedir.”

MADDE 31- 

Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmış, dördüncü fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiş, beşinci ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, yedinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiş, sekizinci fıkrasında yer alan “yapılacaktır.” ibaresi “yapılır.” şeklinde değiştirilmiş, aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“c) Konutlarda, 10 bağımsız bölümden fazla olanlarda en az 3 m3 ve ilave her bağımsız bölüm için 0.50 m3’ten,”“Su deposu ve hidrofor odası alanları ile su deposunun teknik detaylarının, tesisat projelerinde belirlenen boyutlarıyla mimari uygulama projesinde gösterilmesi zorunludur.”

“(5) Su depolarının, ıslak hacimlerin altına gelmeyecek şekilde yerleştirilmesi esastır. Bakım ve temizlik kolaylığına uygun şekilde tertiplenerek, en az 0.80×0.80 metre ebadında kapak yapılması zorunludur. Çatı arasına konulan su depolarının statik ve mekanik projeleri dikkate alınarak mimari projede gösterilmesi zorunludur.

(6) İçme ve kişisel kullanım amaçlı su depolarının, taşıyıcı sistemden bağımsız olarak betonarme, paslanmaz çelik veya sıhhi şartlara uygun benzeri malzemeden yapılması, içme suyu kalitesinin korunması ve su deposunda bakteri ve benzeri oluşumunu engelleyecek önlemlerin alınması zorunludur.

a) Betonarme su depolarının üst beton tabliyesi üst katın zemin döşemesi olarak alınamaz. Üst katın döşemesi ile en az 0.60 metre boşluk kalacak şekilde ayrı tavan tabliyesi yapılması esastır. Betonarme su deposunun binanın ana duvarlarından ayrı duvarı olması, döşeme ve depo duvarlarının donatılı olarak yapılması zorunludur. Sızdırmazlık, yalıtım malzemesi ile kaplanarak veya betonun bünyesinde sağlanabilir. Sızdırmazlığın şekli sıhhi tesisat projesinde, donatılı olması durumunda ilgili hesaplamaların betonarme projesinde gösterilmesi esastır.”

“Sıhhi tesisat projeleri, Makine Mühendisleri Odasının sıhhi tesisat proje hazırlama teknik esasları yayını da dâhil ilgili mevzuat ile TSE standartları esas alınarak hazırlanır.”

“(9) Gri Su Sistemleri;

a) Emsal hesabına konu alanı 2000 m² ve üzeri kamu yapılarında, gri su tesisatının yapılması zorunludur. Emsal hesabına konu alanı 5000 m² ve üzeri otel, alışveriş merkezi, sağlık tesisleri, eğitim yapıları, spor salonları, sosyal tesisler ve benzeri yapılarda ise gri su sistemlerinin yapılması, ilgili idaresince talep edilebilir. Gri su arıtma sisteminin ilgili teknik usul ve esaslar çerçevesinde, ikincil amaçlı kullanım (tuvalet rezervuarları, yangın su depoları, bahçe sulama ve benzeri) su kalitesinde yapılması zorunludur.

b) Gri su sistemi yapılacak binalarda, gri su toplama ve dağıtım hatları tesisat projelerinde yer almalıdır. Gri su sistemi yapılan binalarda sistemin ihtiyacı olan su depoları, hidroforlar ve benzeri donanımlar için, sistemin büyüklüğüne göre, makine dairesi oluşturulması zorunludur. Makine dairesinde oluşabilecek kötü kokuları ilgili teknik ve yasal usul ve esaslar çerçevesinde arıtılarak tahliye edecek egzoz havasının ve taze hava teminini sağlayacak tedbirlerin alınması zorunludur.

c) Gri su makine dairesinin belediye kanalizasyon kotunun altında olması durumunda makine dairesi içerisine bir adet minimum 0.60 x 0.60 x 1.00 metre boyutlarında sızdırmaz rögar yapılması zorunludur.

ç) Gri su makine dairesinin toprak altında olması durumunda, makine dairesine giriş kapağının en az 1.00 x 1.00 metre boyutlarında olması zorunludur.

(10) Binada gri su sistemi tasarlanması halinde yağmursuyu toplama sistemleri ile ortak kullanım için uygun tesisat tasarımı yapılmalıdır.”

MADDE 32- 

Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “motopomp sistemi” ibaresinden sonra gelmek üzere “(yedekli, parçalayıcı bıçaklı atık su pompası)” ibaresi eklenmiş, aynı fıkraya aşağıdaki cümle eklenmiştir.“Enerji kesilmesi halinde sistemin en az 90 dakika çalışmasını sağlayacak şekilde jeneratörle desteklenmelidir.”

MADDE 33- 

Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 34- 

Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “% 45’ten” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve ulaşılacak azami mahya yüksekliği 4.50 metreden” ibaresi eklenmiş, üçüncü fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, beşinci fıkrasında yer alan “ilgili hacimlerin,” ibaresinden sonra gelmek üzere “fotovoltaik panellerin,” ibaresi eklenmiş, on beşinci fıkrasının son cümlesi yürürlükten kaldırılmış, on dokuzuncu fıkrasında yer alan “saçak ucundan” ibaresinden sonra gelmek üzere “(0.50 metre saçak boyu esas alınır)” ibaresi eklenmiş, aynı fıkrasında yer alan “1.00” ibaresi “2.00” şeklinde değiştirilmiş, aynı fıkrada yer alan “ve çatı köşelerinden 1.50 metre” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, aynı fıkrada yer alan “piyes” ibaresi “piyesin” şeklinde  değiştirilmiş, yirminci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.“Çatılar parapet üzerine oturtulamaz.”

“(4) Tek eğimli çatılar hariç, azami mahya yüksekliği 4.50 metreyi geçmemek şartı ile hesaplanacak mahya yüksekliklerini aşmamak ve en çok meyil içinde kalmak şartıyla çatı şekli serbesttir. Bu maddeye göre hesap edilen azami mahya seviyesi aşılmamak şartıyla; son kat döşemesinin bittiği noktadan 0.50 metre içeri çekilmek suretiyle oluşturulan ve 0.90 metreyi geçmeyen iç parapet üzerinden başlatılarak gizli dere uygulaması yapılabilir. Bu uygulamalarda yapılacak dış parapet yüksekliği 0.50 metreyi geçemez.”

“(20) Çatıda birden fazla bağımsız bölüme ait birden fazla teras olması halinde birbirleri arasında en az 3.00 metre mesafe bırakılmak zorundadır. Ancak, bodrum hariç 2 katı geçmeyen binalarda çatıdaki değişik çözümlerin kabulünde ilgili idaresi yetkilidir.”

“(23) Tek bağımsız bölümlü konutlarda; çatı arasına çıkmak için dar kenarı 0.80 metreden az olmamak üzere kapaklı bir boşluk bulundurulur veya genel merdiven gerekli önlemleri almak koşulu ile çatıya kadar devam ettirilir.

(24) Çatı arası piyes düzenlenmesi durumunda, çatı arasındaki duvarlar yatay ve düşey hatıllar ile desteklenmelidir.”

MADDE 35- 

Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(1) Uygulama imar planında belirlenmemiş ise; parsel sınırlarını aşmamak kaydıyla, saçak genişliği en az 0.50 metre, en fazla 1.20 metre olabilir.”

MADDE 36- 

Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “0.80” ibaresi “0.50” şeklinde değiştirilmiş, üçüncü fıkrasının (c) bendi ve dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 37- 

Aynı Yönetmeliğin 46 ncı maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendi yürürlükten kaldırılmış, dördüncü fıkrasının (a) bendinde yer alan “bu düzeyde haberleşme ile öğretim yapan kuruluşlar, motorlu taşıt sürücüleri kursu, çeşitli kurslar, öğrenci etüt eğitim merkezleri ve benzeri kurumlarla” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 38- 

Aynı Yönetmeliğin 47 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 39- 

Aynı Yönetmeliğin 48 inci maddesinin altıncı fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 40- Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği Değişikliği

Aynı Yönetmeliğin 51 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “takdirde” ibaresinden sonra gelmek üzere “sadece zemin (giriş)” ibaresi eklenmiş, aynı bentte yer alan “m2” ibareleri “m2” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 41- 

Aynı Yönetmeliğin 53 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “sivri ve” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, aynı bentte yer alan “Standartlarına” ibaresi “standartlarına” şeklinde değiştirilmiş, ikinci fıkrasının (a) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 42- 

Aynı Yönetmeliğin 54 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 54- (1) Yapı ruhsatına ilişkin genel hükümler hakkında Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 54 üncü maddesi uygulanır.”

MADDE 43- 

Aynı Yönetmeliğin 55 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 55- (1) Yapı ruhsatı işlemlerine ilişkin olarak Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 55 inci maddesi uygulanır.”

MADDE 44- 

Aynı Yönetmeliğin 56 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 56- (1) Kamu alanlarında yapılacak yapılarda ruhsata ilişkin olarak Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 56 ncı maddesi uygulanır.”

MADDE 45- 

Aynı Yönetmeliğin 57 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 57- (1) Yapı projelerine ilişkin olarak Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 57 nci maddesi uygulanır.”

MADDE 46- 

Aynı Yönetmeliğe 57 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Binalarda tasarruf tedbirleri ve iklim değişikliğine dair ilkelerMADDE 57/A- (1) Binalarda tasarruf tedbirleri ve iklim değişikliğine dair ilkelere ilişkin olarak Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 57/A maddesi uygulanır.”

MADDE 47- 

Aynı Yönetmeliğin 58 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 58- (1) Esaslı tadilata ilişkin olarak Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 58 inci maddesi uygulanır.”

MADDE 48- 

Aynı Yönetmeliğin 59 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 59- (1) Yapı ruhsatı gerekmeyen inşai faaliyetlere ilişkin olarak Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 59 uncu maddesi uygulanır.”

MADDE 49- 

Aynı Yönetmeliğin 60 ıncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 60- (1) İstinat duvarlarına ilişkin olarak Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 60 ıncı maddesi uygulanır.”

MADDE 50- Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği Değişikliği

Aynı Yönetmeliğin 61 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.“MADDE 61- (1) Muvakkat yapıya ilişkin olarak Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 61 inci maddesi uygulanır.”

MADDE 51- 

Aynı Yönetmeliğin 62 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 62- (1) Elektronik haberleşme istasyonlarına ilişkin olarak Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 62 nci maddesi uygulanır.”

MADDE 52- 

Aynı Yönetmeliğin 63 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 63- (1) Şantiye binaları hakkında Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 63 üncü maddesi uygulanır.”

MADDE 53- 

Aynı Yönetmeliğin 64 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 64- (1) Yapı kullanma iznine ilişkin olarak Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 64 üncü maddesi uygulanır.”

MADDE 54- 

Aynı Yönetmeliğin 65 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 65- (1) Yapı kullanma izinlerinde başvuru sahibinden bilgi ve belge istenmesine ilişkin esaslar hakkında Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 65 inci maddesi uygulanır.”

MADDE 55- 

Aynı Yönetmeliğin 66 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 66- (1) Mimari estetik komisyonları hakkında Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 66 ncı maddesi uygulanır.”

MADDE 56- 

Aynı Yönetmeliğin 67 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 67- (1) Bakanlığın denetim yetkisine ilişkin hususlarda Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 67 nci maddesine uyulur.”

MADDE 57- 

Aynı Yönetmeliğin 68 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 68- (1) Fenni mesuliyet hizmetlerine ilişkin hususlarda Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 68 inci maddesine uyulur.

MADDE 58- 

Aynı Yönetmeliğin 69 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 69- (1) Yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin esaslar hakkında Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 69 uncu maddesine uyulur. (2) Bu Yönetmelik kapsamında düzenlenmesi gereken taahhütnameler, tutanaklar, yapı denetim defteri, yapı tatil zaptı, yapı kullanma izin belgesi formu ve yapı ruhsatı formu hakkında Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin eklerinde yer alan örnekler ve formlar kullanılır.”

MADDE 59- 

Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bakanlık denetçilerinin yetkilendirilmesi ve özellikleri hakkında Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin geçici 1 inci maddesine uyulur.”

MADDE 60- Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği Değişikliği

Aynı Yönetmeliğin geçici 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 2- (1) Mevcut teşekkül hakkında Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin geçici 2 nci maddesine uyulur.”

MADDE 61- 

Aynı Yönetmeliğin geçici 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 3- (1) Mevcut yapı ruhsatı başvuruları hakkında Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin geçici 3 üncü maddesine uyulur.”

MADDE 62- 

Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

“Mevcut haberleşme istasyonları GEÇİCİ MADDE 4- (1) Mevcut haberleşme istasyonları hakkında Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin geçici 4 üncü maddesine uyulur.

Ticaret + Konut kullanımlı yapılaşmış parsellerde kullanım oranı GEÇİCİ MADDE 5- (1) Ticaret + Konut kullanımlı yapılaşmış parsellerde kullanım oranı hakkında Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin geçici 5 inci maddesine uyulur.”

MADDE 63- 

Aynı Yönetmeliğin ekleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 64- 

Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği Değişikliği yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 65- Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği Değişikliği

Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği Değişikliği hükümlerini Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı yürütür.

İnşaat Mühendisi Mithat GÜNEY, PMP YouTube Kanalı

Dünya genelindeki İnşaat Projeleri, Şantiye Görüntüleri, Gayrimenkul Sektörü ve Profesyonel Proje Yönetimi ile ilgili videoları İnşaat Mühendisi Mithat GÜNEY, PMP YouTube kanalında bulabilirsiniz.

Mithat GÜNEY, PMP YouTube Kanalı

Kaynak; https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/09/20220914-6.htm

Düzenleyen; İnş. Müh. Mithat GÜNEY, PMP

Bu yazı, konutpiyasasi.com internet sayfasında da tarafımızdan yayınlanmıştır.

Yazımız, ofisprojeleri.com internet sayfasında da tarafımızdan yayınlanmıştır.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ